459/2020 Sb.Vyhláška o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní

Částka: 188 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 23. listopadu 2020 Autor předpisu: Státní úřad pro jadernou bezpečnost
Přijato: 10. listopadu 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
459

VYHLÁŠKA
ze dne 10. listopadu 2020
o provádění opatření souvisejících se zákazem chemických zbraní        Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle § 35 odst. 5 zákona č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 138/2008 Sb. a zákona č. 336/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 6, § 9 odst. 3, § 18, § 20 odst. 3, § 22 odst. 2, § 23 odst. 3, § 25 odst. 2, § 25a odst. 2 a § 26 odst. 4 zákona:


§ 1

Obsah hlášení o činnostech k ochranným účelům
(K provedení § 6 zákona)

        Obsah hlášení o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům v uplynulém kalendářním roce je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.


§ 2

Objekty k nakládání s látkou seznamu 1
(K provedení § 9 odst. 3 zákona)

        Druhy objektů naplňující charakteristiky požadované pro nakládání s látkou seznamu 1 jsou

a)   jediný jednoúčelový nízkotonážní objekt, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a jehož reaktory ve výrobních linkách nejsou přizpůsobeny pro kontinuální provoz, objem každého reaktoru nepřevyšuje 100 litrů a celkový objem všech reaktorů není větší než 500 litrů,

b)   jediný objekt pro ochranné účely, v němž se vyrábí látka seznamu 1 a v němž vlastní souhrnná výroba nepřevyšuje 10 kg za rok,

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Obsah hlášení o činnostech k ochranným účelům (K provedení § 6 zákona)
§ 2 - Objekty k nakládání s látkou seznamu 1 (K provedení § 9 odst. 3 zákona)
§ 3 - Hlášení o nakládání s látkou seznamu 1 (K provedení § 18 zákona)
§ 4 - Hlášení o nakládání s látkou seznamu 2 (K provedení § 20 odst. 3 zákona)
§ 5 - Převod látky seznamu 2 (K provedení § 22 odst. 2 zákona)
§ 6 - Hlášení o nakládání s látkou seznamu 3 (K provedení § 23 odst. 3 zákona)
§ 7 - Převod látky seznamu 3 (K provedení § 25 odst. 2 zákona)
§ 8 - Evidence stanovených látek (K provedení § 25a odst. 2 zákona)
§ 9 - Hlášení o výrobě určitých organických chemických látek (K provedení § 26 odst. 4 zákona)
§ 10 - Oznámení
§ 11 - Zrušovací ustanovení
§ 12 - Účinnost
Příloha č. 1 - Obsah hlášení o činnostech uskutečňovaných k ochranným účelům v uplynulém kalendářním roce
Příloha č. 2 - Údaje, které je držitel licence povinen ohlásit Úřadu o nakládání s látkou seznamu 1 za uplynulý kalendářní rok a o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok
Příloha č. 3 - Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 2 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládaném nakládání s touto látkou pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu, zpracování nebo spotřebu látky seznamu 2
Příloha č. 4 - Obsah hlášení o nakládání s látkou seznamu 3 za uplynulý kalendářní rok, o předpokládané výrobě této látky pro následující kalendářní rok a o instalaci nového zařízení na výrobu látky seznamu 3
Příloha č. 5 - Vzor listu vedení evidence stanovených látek
Příloha č. 6 - Obsah hlášení o výrobě určitých organických chemických látek, provozech, v nichž jsou vyráběny, a jejich přesném umístění
Zavřít
MENU