450/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 181 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. listopadu 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. října 2020 Nabývá účinnosti: 3. listopadu 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
450

ZÁKON
ze dne 29. října 2020,
kterým se mění zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ
Změna zákona o investičních pobídkách


Čl. I

        Zákon č. 72/2000 Sb., o investičních pobídkách a o změně některých zákonů (zákon o investičních pobídkách), ve znění zákona č. 453/2001 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 19/2004 Sb., zákona č. 436/2004 Sb., zákona č. 62/2005 Sb., zákona č. 443/2005 Sb., zákona č. 159/2007 Sb., zákona č. 73/2011 Sb., zákona č. 457/2011 Sb., zákona č. 192/2012 Sb., zákona č. 407/2012 Sb., zákona č. 84/2015 Sb. a zákona č. 210/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 se doplňuje odstavec  7, který zní:

        „(7)  Na žádost příjemce investiční pobídky, který prokáže, že v důsledku šíření onemocnění COVID-19 nemůže splnit všeobecné podmínky ve lhůtách stanovených v odstavci  3 písm. a), b) nebo c), může ministerstvo lhůtu podle odstavce  3 prodloužit nejdéle o 2 roky. Žádost musí být podána nejméně 30 dnů před uplynutím lhůty podle odstavce  3.“.

        2.  V § 6a odst. 7 písm. a) se číslo „4“ nahrazuje číslem „5“.

        3.  V § 7 odst. 3 se za slova „rozhodnutí o příslibu“ doplňují slova „nebo k datu uplynutí 5 let od vydání rozhodnutí o příslibu, byla-li lhůta podle § 2 odst. 7 prodloužena“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o investičních pobídkách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU