403/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 163 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. října 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. září 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
403

ZÁKON
ze dne 29. září 2020,
kterým se mění zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o urychlení výstavby
dopravní, vodní a energetické infrastruktury
a infrastruktury elektronických komunikací


Čl. I

        Zákon č. 416/2009 Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací, ve znění zákona č. 209/2011 Sb., zákona č. 405/2012 Sb., zákona č. 178/2014 Sb., zákona č. 49/2016 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 169/2018 Sb. a zákona č. 237/2020 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci názvu zákona se doplňují slova „(liniový zákon)“.

        2.  V § 1 odst. 4 úvodní části ustanovení se za slova „politikou územního rozvoje“ vkládají slova „ , územním rozvojovým plánem“ a za slova „zásadami územního rozvoje“ se vkládají slova „a stavby s nimi související“.

        3.  V § 1 odst. 4 písm. b) se za slovo „instalovaném“ vkládá slovo „elektrickém“.

        4.  V § 1 se na konci textu odstavce  5 doplňují slova „a související komunikační zařízení, včetně jejich elektrických přípojek“.

        5.  V § 1 se doplňuje odstavec  6, který včetně poznámek pod čarou č. 17 až 19 zní:

        „(6)  Přípoloží se pro účely tohoto zákona rozumí podzemní stavba infrastruktury elektronických komunikací, která se přikládá

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury a infrastruktury elektronických komunikací
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní památkové péči
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna horního zákona
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o hornické činnosti, výbušninách a o státní báňské správě
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o ochraně přírody a krajiny
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o ochraně zemědělského půdního fondu
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna lesního zákona
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o pozemních komunikacích
Čl. X  
Čl. XI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o vysokých školách
Čl. XII  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o integrovaném záchranném systému
Čl. XIII  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o ochraně veřejného zdraví
Čl. XIV  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o hospodaření energií
Čl. XV  
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna energetického zákona
Čl. XVI  
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna zákona o posuzování vlivů na životní prostředí
Čl. XVII  
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna zákona o odpadech
Čl. XVIII  
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna vodního zákona
Čl. XIX  
ČÁST SEDMNÁCTÁ - Změna zákona o vodovodech a kanalizacích
Čl. XX  
ČÁST OSMNÁCTÁ - Změna správního řádu
Čl. XXI  
ČÁST DEVATENÁCTÁ - Změna školského zákona
Čl. XXII  
ČÁST DVACÁTÁ - Změna zákona o elektronických komunikacích
Čl. XXIII  
ČÁST DVACÁTÁ PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. XXIV  
Čl. XXV - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ DRUHÁ - Změna zákona o vyvlastnění
Čl. XXVI  
Čl. XXVII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ TŘETÍ - Změna zákona o ochraně ovzduší
Čl. XXVIII  
ČÁST DVACÁTÁ ČTVRTÁ - Změna zákona o opatřeních ke snížení nákladů na zavádění vysokorychlostních sítí elektronických komunikací
Čl. XXIX  
ČÁST DVACÁTÁ PÁTÁ - Změna atomového zákona
Čl. XXX  
Čl. XXXI - Přechodná ustanovení
ČÁST DVACÁTÁ ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXII  
Zavřít
MENU