394/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.

Částka: 160 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 6. října 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 21. září 2020 Nabývá účinnosti: 21. října 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
394

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 21. září 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb.        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, ve znění nařízení vlády č. 251/2020 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se vkládá nové písmeno a), které zní:

„a)   Kříž bezpečnosti státu,“.

Dosavadní písmena a) až j) se označují jako písmena b) až k).

        2.  Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU