359/2020 Sb.Vyhláška o měření elektřiny

Částka: 146 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. září 2020 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 13. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
359

VYHLÁŠKA
ze dne 13. srpna 2020
o měření elektřiny        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 98a odst. 1 písm. a) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 165/2012 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušný předpis Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a)   druhy měřicích zařízení,

b)   umístění měřicích zařízení a způsoby a podmínky jejich instalace,

c)   způsoby vyhodnocování a určení množství odebrané elektřiny v případě závady měřicího zařízení,

d)   způsob stanovení náhrady a způsob určení výše náhrady za neoprávněně odebranou, neoprávněně distribuovanou nebo neoprávněně dodanou elektřinu, nelze-li zjistit skutečné množství neoprávněně odebrané, neoprávněně distribuované nebo neoprávněně dodané elektřiny,

e)   termíny a rozsah předávání údajů operátorovi trhu potřebných pro plnění jeho povinností.


§ 2

Způsoby měření elektřiny

        (1)  Prostřednictvím jednotlivých druhů měřicích zařízení zajišťuje výrobce, provozovatel přenosové soustavy nebo provozovatel distribuční soustavy měření elektřiny, kterým je instalace, provozování, obsluha, kontrola a údržba měřicích zařízení včetně zařízení hromadného dálkového ovládání, odečítání, zpracovávání, přenos a uchovávání údajů měření.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsoby měření elektřiny
§ 3 - Měření typu A
§ 4 - Měření typu B
§ 5 - Měření typu C
§ 6  
§ 7 - Údaje z měření elektřiny
§ 8  
§ 9 - Podmínky měření elektřiny
§ 10  
§ 11  
§ 12 - Instalace měřicího zařízení
§ 13 - Rozsah a termíny předávání údajů operátorovi trhu
§ 14  
§ 15  
§ 16 - Způsob stanovení náhrady za neoprávněně odebranou elektřinu
§ 17  
§ 18 - Způsob stanovení náhrady za neoprávněně distribuovanou elektřinu
§ 19 - Způsob stanovení náhrady za neoprávněně dodanou elektřinu
§ 20 - Minimální požadavky na třídy přesnosti elektroměrů a měřicích transformátorů
§ 21 - Přechodná ustanovení
§ 22 - Zrušovací ustanovení
§ 23 - Účinnost
Příloha č. 1 - Minimální požadavky na elektroměry, třídy přesnosti elektroměrů a měřících transformátorů
Příloha č. 2 - Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přenosové soustavy nebo provozovatelem elektromagnetické distribuční soustavy
Příloha č. 3 - Údaje o výrobně elektřiny předávané provozovatelem přepravní soustavy nebo provozovatelem plynárenské distribuční soustavy
Příloha č. 4 - Technické požadavky na měření typu C kategorií C1, C2
Zavřít
MENU