357/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 144 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 28. srpna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 18. srpna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

VYHLÁŠKA
ze dne 18. srpna 2020,
kterou se mění vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle § 120 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách), ve znění zákona č. 111/2019 Sb., k provedení § 11 odst. 4 zákona o zdravotních službách:


Čl. I

        Vyhláška č. 99/2012 Sb., o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb, ve znění vyhlášky č. 287/2013 Sb., vyhlášky č. 285/2017 Sb. a vyhlášky č. 304/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V příloze č. 1 části I A bodě 2 větě první se slova „a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání se“ nahrazují slovy „se specializovanou způsobilostí, zvláštní odbornou způsobilostí nebo zvláštní specializovanou způsobilostí a pracovníky nelékařských zdravotnických povolání s odbornou způsobilostí,“ a ve větě druhé se slova „nebo zvláštní odborná způsobilost“ nahrazují slovy „ , zvláštní odborná způsobilost nebo zvláštní specializovaná způsobilost lékařů a odborná způsobilost, specializovaná způsobilost nebo zvláštní odborná způsobilost nelékařských zdravotnických pracovníků“.

        2.  V příloze č. 1 části I B 1. bodech 1.2. písm. a), 1.2.1. písm. a), 1.15.1. písm. a), 1.29. písm. a), 1.29.1. písm. a), 1.37. písm. a), 1.40. písm. a), 1.43.1. písm. a), 1.46. písm. a) a části I B  2. bodu 2.1 písm. b) se za slovo „odbornou“ vkládají slova „nebo zvláštní specializovanou“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU