336/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. srpna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 23. července 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
336

ZÁKON
ze dne 23. července 2020,
kterým se mění zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem
chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o některých opatřeních
souvisejících se zákazem chemických zbraní


Čl. I

        Zákon č. 19/1997 Sb., o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní a o změně a doplnění zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 140/1961 Sb., trestní zákon, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 249/2000 Sb., zákona č. 356/2003 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 138/2008 Sb., zákona č. 41/2009 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci textu odstavce  2 doplňují slova „a zajišťuje mezinárodní spolupráci v této oblasti“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o některých opatřeních souvisejících se zákazem chemických zbraní
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna trestního zákoníku
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - TECHNICKÝ PŘEDPIS
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU