335/2020 Sb.Zákon o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. srpna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2020 Nabývá účinnosti: 15. září 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
335

ZÁKON
ze dne 22. července 2020
o mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů v Evropské unii


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje mezinárodní spolupráci při řešení daňových sporů harmonizovaným postupem podle předpisu Evropské unie upravujícího mechanismus řešení daňových sporů v Evropské unii1).

        (2)  Tento zákon se nepoužije při postupu podle mezinárodní smlouvy.


§ 2

Sporná otázka

        Spornou otázkou se pro účely harmonizovaného postupu rozumí záležitost vedoucí ke vzniku sporu vyplývajícího z výkladu a uplatňování mezinárodní smlouvy.


§ 3

Mezinárodní smlouva

        Mezinárodní smlouvou se pro účely harmonizovaného postupu rozumí

a)   mezinárodní smlouva upravující zamezení dvojímu zdanění příjmů nebo majetku, která je součástí právního řádu České republiky, nebo

b)   Úmluva o zamezení dvojího zdanění v souvislosti s úpravou zisků sdružených podniků.


§ 4

Dotčený stát

        Dotčeným státem se pro účely harmonizovaného postupu rozumí členský stát Evropské unie, kterého se dotýká sporná otázka.


§ 5

Dotčený poplatník

        Dotčeným poplatníkem se pro účely harmonizovaného postupu rozumí daňový rezident členského státu Evropské unie, na jehož daňovou povinnost má sporná otázka bezprostřední vliv.


§ 6

Prostředek ochrany

        Prostředkem ochrany se pro účely harmonizovaného postupu rozumí

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Sporná otázka
§ 3 - Mezinárodní smlouva
§ 4 - Dotčený stát
§ 5 - Dotčený poplatník
§ 6 - Prostředek ochrany
§ 7 - Výklad pojmů
§ 8 - Vztah k daňovému řádu
ČÁST DRUHÁ - ORGANIZAČNÍ ZABEZPEČENÍ
HLAVA I - PŘÍSLUŠNÉ ORGÁNY
§ 9 - Příslušný orgán
§ 10 - Tuzemský příslušný orgán
§ 11 - Ministerstvo financí
§ 12 - Zmocněný příslušný orgán
§ 13 - Určení příslušnosti k řešení sporné otázky
§ 14 - Zahraniční příslušný orgán
HLAVA II - UZNÁVANÉ NEZÁVISLÉ OSOBY
§ 15 - Uznávaná nezávislá osoba
§ 16 - Tuzemská uznávaná nezávislá osoba
§ 17 - Jmenování tuzemské uznávané nezávislé osoby a oznamování změn
§ 18 - Odvolání tuzemské uznávané nezávislé osoby
§ 19 - Zahraniční uznávaná nezávislá osoba
HLAVA III - PORADNÍ ORGÁNY
§ 20 - Poradní orgán
§ 21 - Poradní komise
§ 22 - Komise pro alternativní řešení sporů
HLAVA IV - SOUDY
§ 23 - Řízení před soudem
§ 24 - Účastenství poradního orgánu v řízení před soudem
ČÁST TŘETÍ - HARMONIZOVANÝ POSTUP
HLAVA I - OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 25 - Dotčený stát, ve kterém se činí podání
§ 26 - Podání v jiném dotčeném státě
HLAVA II - ZAHÁJENÍ POSTUPU
§ 27 - Žádost o zahájení harmonizovaného postupu
§ 28 - Potvrzení přijetí žádosti a vyrozumění zahraničních příslušných orgánů
§ 29 - Zpětvzetí žádosti o zahájení harmonizovaného postupu
HLAVA III - DÍLČÍ POSTUP PŘED ŘEŠENÍM SPORNÉ OTÁZKY DOHODOU
§ 30 - Rozhodnutí o přípustnosti žádosti
§ 31 - Posouzení přípustnosti žádosti poradní komisí
§ 32 - Jednostranné vyřešení sporné otázky
§ 33 - Zastavení harmonizovaného postupu
HLAVA IV - ŘEŠENÍ SPORNÉ OTÁZKY DOHODOU
§ 34 - Dohodovací postup příslušných orgánů
§ 35 - Lhůta pro dosažení dohody o řešení sporné otázky
§ 36 - Výzva k poskytnutí dalších informací při řešení sporné otázky dohodou
HLAVA V - DAŇOVÁ ARBITRÁŽ
§ 37 - Posouzení sporné otázky poradním orgánem
§ 38 - Postup příslušných orgánů po posouzení sporné otázky poradním orgánem
§ 39 - Vyslovení nezávaznosti stanoviska poradního orgánu
§ 40 - Následky vyslovení nezávaznosti stanoviska poradního orgánu soudem
HLAVA VI - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO PORADNÍ ORGÁNY
§ 41 - Zřízení poradního orgánu
§ 42 - Jmenování členů poradního orgánu
§ 43 - Námitka proti jmenování uznávané nezávislé osoby členem poradního orgánu
§ 44 - Pravidla fungování poradního orgánu
§ 45 - Použití standardních pravidel fungování poradního orgánu
§ 46 - Stanovisko poradního orgánu
§ 47 - Postup komise pro alternativní řešení sporů
§ 48 - Nečinnost tuzemského příslušného orgánu při zřizování poradního orgánu
§ 49 - Účast dotčeného poplatníka při jednání poradního orgánu
§ 50 - Poskytování informací poradnímu orgánu
§ 51 - Vyloučení přístupu k poradnímu orgánu
HLAVA VII - VYŘEŠENÍ SPORNÉ OTÁZKY
§ 52 - Návrh řešení sporné otázky
§ 53 - Obsah zprávy o výsledku harmonizovaného postupu
§ 54 - Jednostranné vyřešení sporné otázky v případě rozhodnutí zahraničního soudu o sporné otázce
HLAVA VIII - NÁKLADY POSTUPU
§ 55 - Odměna a náhrada výdajů člena poradního orgánu
§ 56 - Náklady harmonizovaného postupu
HLAVA IX - ZVEŘEJNĚNÍ
§ 57 - Zveřejnění zprávy o výsledku harmonizovaného postupu
§ 58 - Zveřejnění shrnutí zprávy
§ 59 - Způsob zveřejnění
HLAVA X - SPOLEČNÁ USTANOVENÍ O HARMONIZOVANÉM POSTUPU
§ 60 - Zpráva o výsledku harmonizovaného postupu
§ 61 - Obdobné použití ustanovení o zastavení řízení
§ 62 - Vztah k řízením a jiným postupům
§ 63 - Vztah k prostředkům ochrany
§ 64 - Vztah k jiným postupům k dosažení vzájemné dohody
§ 65 - Posouzení sporné otázky soudem
ČÁST ČTVRTÁ - STANOVENÍ DANĚ NA ZÁKLADĚ ZPRÁVY O VÝSLEDKU HARMONIZOVANÉHO POSTUPU
§ 66 - Stanovení daně účastníkovi postupu
§ 67 - Stanovení daně jinému dotčenému poplatníkovi
§ 68 - Žádost o zjednání nápravy
§ 69 - Společné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ
§ 70 - Přechodné ustanovení
§ 71 - Účinnost
Zavřít
MENU