332/2020 Sb.Zákon o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 134 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 6. srpna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 22. července 2020 Nabývá účinnosti: 21. srpna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
332

ZÁKON
ze dne 22. července 2020
o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 a o změně zákona č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie1) sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021 (dále jen „sčítání“), a to

a)   působnost správních orgánů v oblasti sčítání,

b)   práva a povinnosti osob v souvislosti se sčítáním,

c)   přípravu sčítání, způsob získávání údajů a jejich zpracování a

d)   zpřístupnění výsledků sčítání.


§ 2

Účel sčítání

        Účelem sčítání je vytvořit a zpřístupnit statistické informace za celé území České republiky o fyzických osobách, domácnostech, bytovém a domovním fondu k rozhodnému okamžiku sčítání. Za tímto účelem pro potřeby evropské statistiky podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího sčítání lidu, domů a bytů2) nebo pro potřeby národní statistiky Český statistický úřad (dále jen „Úřad“) vytváří statistické informace týkající se těchto tematických okruhů:

a)   za fyzické osoby

1.   demografické charakteristiky reprezentované věkem, pohlavím, rodinným stavem a počtem živě narozených dětí,

2.   charakteristiky geografického rozmístění reprezentované druhem a místem evidovaného pobytu a místem obvyklého pobytu3),

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SČÍTÁNÍ LIDU, DOMŮ A BYTŮ V ROCE 2021
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Účel sčítání
§ 3 - Vymezení pojmů
§ 4 - Rozhodný okamžik
§ 5 - Rozsah sčítání
§ 6 - Využití cenzového informačního systému
§ 7 - Údaje přebírané z informačních systémů veřejné správy
§ 8 - Údaje zjišťované prostřednictvím sčítacích formulářů
§ 9 - Ochrana statistické důvěrnosti
§ 10 - Povinnost mlčenlivosti
§ 11 - Povinnosti fyzických a právnických osob
§ 12 - Úřad
§ 13 - Ministerstva
§ 14 - Obecní úřady
§ 15 - Povinnosti jiných subjektů
§ 16 - Sčítací formuláře
§ 17 - Online sčítání
§ 18 - Terénní došetření
§ 19 - Vymezení sčítacích obvodů
§ 20 - Sčítací komisař
§ 21 - Povinnosti sčítacího komisaře
§ 22 - Průkaz sčítacího komisaře
§ 23 - Zpřístupnění výsledků sčítání
§ 24 - Přestupky
§ 25 - Příslušnost k projednávání přestupků
§ 26 - Přenesená působnost
§ 27 - Výdaje na sčítání
§ 28 - Zmocnění k vydání prováděcího právního předpisu
§ 29 - Povinnost správce základního registru obyvatel
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o státní statistické službě
§ 30  
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
§ 31  
Zavřít
MENU