322/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády

Částka: 128 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. července 2020 Nabývá účinnosti: 1. srpna 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
322

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění pozdějších předpisů, a některá související nařízení vlády        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 441/2005 Sb. a zákona č. 291/2009 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem
a zeleninou


Čl. I

        Nařízení vlády č. 318/2008 Sb., o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou, ve znění nařízení vlády č. 215/2010 Sb., nařízení vlády č. 309/2012 Sb., nařízení vlády č. 179/2015 Sb., nařízení vlády č. 327/2015 Sb., nařízení vlády č. 341/2016 Sb. a nařízení vlády č. 425/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věty první a druhá zrušují, na konci textu věty třetí se vkládají slova „ , v platném znění“ a na samostatném řádku se doplňuje věta „Prováděcí nařízení Komise (EU) 2017/892 ze dne 13. března 2017, kterým se stanoví prováděcí pravidla k nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1308/2013, pokud jde o odvětví ovoce a zeleniny a odvětví výrobků z ovoce a zeleniny, v platném znění.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o provádění některých opatření společné organizace trhu s ovocem a zeleninou
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhu v odvětví mléka a mléčných výrobků
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o uznávání organizací producentů a sdružení organizací producentů k provádění společné organizace trhu s vybranými zemědělskými produkty
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o některých podmínkách k provádění společné organizace trhů v odvětví cukru
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU