318/2020 Sb.Nařízení vlády o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020

Částka: 127 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 15. července 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. července 2020 Nabývá účinnosti: 16. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: 30. června 2021
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
318

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. července 2020
o použití Armády České republiky k záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 v období do 31. prosince 2020        Vláda nařizuje podle § 14 odst. 3 a § 15 zákona č. 219/1999 Sb., o ozbrojených silách České republiky, ve znění pozdějších předpisů:


§ 1

        K záchranným pracím při ochraně obyvatelstva a prevenci šíření koronaviru SARS CoV-2 se za účelem pomoci Ministerstvu zdravotnictví, krajským hygienickým stanicím a zdravotním ústavům při zvládání epidemie povolává nejvýše 68 vojáků v činné službě.


§ 2

        Ministr obrany určí vojáky v činné službě, včetně vojenské techniky, k plnění úkolů podle § 1.


§ 3

        (1) Toto nařízení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni jeho vyhlášení.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1  
§ 2  
§ 3  
Zavřít
MENU