302/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.

Částka: 116 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 30. června 2020 Autor předpisu: Energetický regulační úřad
Přijato: 23. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
302

VYHLÁŠKA
ze dne 23. června 2020,
kterou se mění vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb.        Energetický regulační úřad (dále jen „Úřad”) stanoví podle § 98a odst. 2 písm. h) zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění zákona č. 158/2009 Sb., zákona č. 211/2011 Sb., zákona č. 90/2014 Sb. a zákona č. 131/2015 Sb., a podle § 53 odst. 2 písm. g), h), j) a k) zákona č. 165/2012 Sb., o podporovaných zdrojích energie a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 131/2015 Sb.:


Čl. I

        Vyhláška č. 408/2015 Sb., o Pravidlech trhu s elektřinou, ve znění vyhlášky č. 127/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slovo „stanoví“ nahrazuje slovy „upravuje v návaznosti na přímo použitelné předpisy Evropské unie2),5)“.

Poznámka pod čarou č. 5 zní:

_______________________________
5)
Nařízení Komise (EU) 2017/2195 ze dne 23. listopadu 2017, kterým se stanoví rámcový pokyn pro obchodní zajišťování výkonové rovnováhy v elektroenergetice.“.

        2.  V § 1 odst. 1 písm. f) se slova „a vyrovnávacího trhu“ zrušují a slovo „jejich“ se nahrazuje slovem „jeho“.

        3.  V § 2 písm. c) se slova „ , ve kterém je smluvně vymezena dodávka nebo odběr elektřiny; obchodní hodina je základním časovým úsekem“ zrušují.

        4.  V § 2 písm. h) se slova „v případě organizování denního trhu s elektřinou nebo vnitrodenního trhu s elektřinou společně pro nabídkovou zónu2) České republiky a okolní nabídkové zóny“ nahrazují slovy „v rámci jednotného propojení vnitrodenních trhů nebo v rámci jednotného propojení denních trhů podle přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího přidělování kapacity a řízení přetížení2)“.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU