301/2020 Sb.Zákon o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie onemocnění COVID-19 v roce 2020

Částka: 115 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 30. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
301

ZÁKON
ze dne 16. června 2020
o kompenzacích osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby zohledňujících dopady epidemie
onemocnění COVID-19 v roce 2020        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Kompenzace osobám poskytujícím hrazené zdravotní služby

        (1)  Zdravotní pojišťovny vyplatí poskytovatelům zdravotních služeb, s nimiž mají uzavřenou smlouvu o poskytování a úhradě hrazených služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, a poskytovatelům sociálních služeb, s nimiž mají uzavřenou zvláštní smlouvu podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, (dále jen „poskytovatel“) kompenzaci zohledňující náklady a výpadky v poskytování hrazených služeb vzniklé v důsledku epidemie onemocnění COVID-19 způsobené novým koronavirem označovaným jako SARS CoV-2 (dále jen „epidemie COVID-19“) v roce 2020 (dále jen „kompenzace“). Kompenzaci zdravotní pojišťovna poskytovateli vyplatí v rámci vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou z veřejného zdravotního pojištění (dále jen „hrazené služby“) poskytnutých v roce 2020 nebo formou záloh na kompenzaci před provedením tohoto vyúčtování.

        (2)  Ministerstvo zdravotnictví stanoví vyhláškou způsob zahrnutí kompenzace do výše úhrad za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále jen „způsob kompenzace“), přičemž zohlední zejména předpokládané snížení objemu hrazených služeb poskytnutých v roce 2020, ke kterému došlo v souvislosti s epidemií COVID-19, a dále náklady vzniklé poskytovatelům v roce 2020 v důsledku péče o osoby zdravotně pojištěné podle zákona o veřejném zdravotním pojištění s onemocněním COVID-19; způsob kompenzace zahrnuje stanovení kompenzačních hodnot bodu, kompenzační výše úhrad za hrazené služby, kompenzačních regulačních omezení a výše záloh na kompenzaci.

        (3)  Poskytovatel a zdravotní pojišťovna se mohou do 31. března 2021 dohodnout ohledně způsobu kompenzace odlišně od vyhlášky podle odstavce  2 (dále jen „dohoda“). Dohoda podle věty první se zveřejní podle § 17 odst. 9 zákona o veřejném zdravotním pojištění a nabývá účinnosti dnem tohoto zveřejnění. Účinná dohoda se při postupu podle § 2 použije místo vyhlášky podle odstavce  2 v rozsahu, v němž byla uzavřena.


§ 2

Vyúčtování zdravotních služeb hrazených zdravotní pojišťovnou poskytnutých v roce 2020

        (1)  Vyúčtování hrazených služeb poskytnutých v roce 2020 zahrnující kompenzace provede zdravotní pojišťovna u poskytovatelů poskytujících pouze ambulantní hrazené služby nebo hrazené služby poskytované ve vlastním sociálním prostředí pacienta do 30. června 2021 a u ostatních poskytovatelů do 31. srpna 2021.

        (2)  V rámci vyúčtování podle odstavce  1 zdravotní pojišťovna vypočítá finanční nárok poskytovatele na úhradu za hrazené služby poskytnuté v roce 2020 (dále jen „finanční nárok poskytovatele“) podle

a)   zákona o veřejném zdravotním pojištění a

b)   tohoto zákona, přičemž ve věcech neupravených tímto zákonem při výpočtu použije zákon o veřejném zdravotním pojištění.

        (3)  Zdravotní pojišťovna provede vyúčtování podle odstavce  1 podle toho z výpočtů podle odstavce  2 písm. a) a b), ze kterého vyplývá vyšší finanční nárok poskytovatele.

        (4)  Výše kompenzace odpovídá rozdílu mezi finančním nárokem poskytovatele vypočítaným podle tohoto zákona a finančním nárokem poskytovatele podle zákona o veřejném zdravotním pojištění, přičemž k záporné výši kompenzace se nepřihlíží.


§ 3

Výjimky z pravidel pro hospodaření zdravotních pojišťoven

        Při postupu podle tohoto zákona se neuplatní povinnost zdravotní pojišťovny hospodařit v souladu se schváleným zdravotně pojistným plánem nebo provizoriem stanoveným podle jiného právního předpisu.


§ 4
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti prvním dnem po jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU