297/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 114 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 30. června 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 22. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
297

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 22. června 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel
poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti,
ve znění pozdějších předpisů        Vláda nařizuje podle § 46 odst. 9 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), ve znění zákona č. 501/2012 Sb., a podle § 62 odst. 2 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění zákona č. 501/2012 Sb. a zákona č. 357/2014 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 30/2014 Sb., o stanovení závazných pravidel poskytování finančních příspěvků na hospodaření v lesích a na vybrané myslivecké činnosti, ve znění nařízení vlády č. 308/2014 Sb., nařízení vlády č. 51/2015 Sb., nařízení vlády č. 209/2016 Sb. a nařízení vlády č. 245/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 písm. a) se slova „vojenské lesy“ nahrazují slovy „lesy na pozemcích, které jsou objekty důležitými pro obranu státu31), (dále jen „vojenské lesy“)“.

        2.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene b) doplňují slova „nebo je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích v národních parcích“.

        3.  V § 2 odst. 1 se za písmeno c) vkládá nové písmeno d), které zní:

„d)   Ministerstvu zemědělství, je-li předmětem žádosti poskytnutí finančního příspěvku podle části třetí tohoto nařízení a předmět finančního příspěvku byl splněn na pozemcích určených pro obranu státu,“.

Dosavadní písmeno d) se označuje jako písmeno e).

        4.  V § 2 odst. 1 se na konci textu písmene e) doplňují slova „a předmět finančního příspěvku byl splněn na ostatních pozemcích“.

        5.  V § 2 odst. 7 a 8 se text „IV,“ zrušuje.

        6.  V § 2 odst. 7 se za slova „úřadu ohlášení“ vkládá slovo „žadatele“ a slova „30. června“ se nahrazují slovy „konce kalendářního roku, pro který je ohlášení podáváno“.

        7.  V § 2 se na konci odstavce  8 doplňuje věta „Údaje obsažené v ohlášení žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.“.

        8.  V § 2 odst. 9 se za slovo „prostředí“ vkládají slova „ , Ministerstvu zemědělství“.

        9.  V § 2 se doplňují odstavce  10 a 11, které znějí:

        „(10)  Finanční příspěvek se neposkytne, nejsou-li splněny podmínky stanovené tímto nařízením.

        (11)  Finanční příspěvek se neposkytne v případě, že předmět finančního příspěvku byl financován nebo schválen k financování z jiných veřejných zdrojů.“.

        10.  V § 3 odst. 2 a v § 35 odst. 2 se slova „nejsou-li ve vlastnictví státu“ nahrazují slovy „není-li žadatelem státní podnik“.

        11.  V § 3 odst. 4, § 4 odst. 3, § 12 odst. 3, § 35 odst. 4 a v § 35b odst. 4 se slova „po splnění předmětu finančního příspěvku, nejpozději však do 30. června za období platnosti ohlášení“ nahrazují slovy „bezprostředně následujících po měsíci, ve kterém byl splněn předmět finančního příspěvku“.

        12.  V § 3 odst. 5 se slova „příloze č. 2“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 až 4“.

        13.  V § 3 se odstavec  8 včetně poznámek pod čarou č. 3 až 6 zrušuje.

Dosavadní odstavce  9 a 10 se označují jako odstavce  8 a 9.

        14.  Poznámka pod čarou č. 7 zní:

_______________________________
7)
Rozhodnutí Evropské komise č. C(2019) 8643 ze dne 27. listopadu 2019 k režimu podpory č. SA.54137 (2019/N).“.

        15.  V § 4 odstavec  1 zní:

        „(1)  Finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5. Tento finanční příspěvek se poskytuje, nejde-li o lesy na území národních parků a jejich ochranných pásem.“.

Poznámka pod čarou č. 8 se zrušuje, a to včetně odkazu na poznámku pod čarou.

        16.  V § 4 odst. 2 na konci písmene f) a v § 35b odst. 3 písm. c) se slovo „nebo“ zrušuje.

        17.  V § 4 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena h) a i), která znějí:

„h)   zřizování nových oplocenek, nebo

i)    následná péče o výsadbu lesního porostu.“.

        18.  V § 4 odst. 4 se slova „příloze č. 3“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 a 3“.

        19.  V § 4 odst. 5 a v § 12 odst. 5 se věta druhá zrušuje.

        20.  V § 4 se odstavec  7 zrušuje.

        21.  V § 5 odst. 2 písm. b) a v § 13 odst. 2 písm. b) se slova „jsou dodrženy parametry jedinců z přirozeného zmlazení“ nahrazují slovy „byly dosaženy parametry semenáčků“.

        22.  V poznámce pod čarou č. 12 se číslo „5“ nahrazuje číslem „6“.

        23.  V § 6 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   byly dosaženy parametry semenáčků stanovené jiným právním předpisem9),“.

Dosavadní písmena b) a c) se označují jako písmena c) a d).

        24.  V poznámce pod čarou č. 13 se věta „Příloha č. 4 k vyhlášce č. 83/1996 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“ nahrazuje větou „Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb., o zpracování oblastních plánů rozvoje lesů a o vymezení hospodářských souborů.“.

        25.  V § 9 odst. 2 písmeno b) zní:

„b)   v případě lesního porostu obnoveného výsadbou byla výsadba provedena v roce 2018 nebo v letech předcházejících.“.

        26.  V § 11 odst. 3 se za slovo „se“ vkládají slova „v lesích mimo pásma ohrožení lesních porostů imisemi A a B38)“ a na konci odstavce se doplňují věty „V lesích v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B38) se příspěvek poskytuje nejvýše dvakrát

za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy. Jednou za období platnosti lesního hospodářského plánu nebo lesní hospodářské osnovy lze v pásmech ohrožení lesních porostů imisemi A a B38) finanční příspěvek poskytnout vyšší ze stanovených sazeb finančního příspěvku, pokud při výchově bylo zajištěno rozčlenění lesního porostu rozčleňovacími liniemi o šířce od 3 do 4 metrů a s rozestupem od 20 do 30 metrů.“.

Poznámka pod čarou č. 38 zní:

_______________________________
38)
Vyhláška č. 78/1996 Sb., o stanovení pásem ohrožení lesů pod vlivem imisí.“.

        27.  Za § 11 se vkládají nové § 11a a 11b, které včetně nadpisů znějí:


㤠11a

Zřizování nových oplocenek

        (1)  K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem oplocenky, která je předmětem žádosti, a ostatních oplocenek v rámci porostní skupiny se zvýrazněním těch, které byly financovány nebo schváleny k financování z jiných veřejných zdrojů.

        (2)  Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže

a)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem,

b)   minimální výška oplocenky je 160 cm,

c)   zřízením oplocenky byl v rámci obnovy lesa ochráněn lesní porost s alespoň třicetiprocentním plošným zastoupením melioračních a zpevňujících dřevin a

d)   oplocenka byla v případě ochrany lesního porostu obnoveného výsadbou zřízena nejpozději v prvním kalendářním roce bezprostředně následujícím po kalendářním roce, ve kterém byla výsadba provedena.

        (3)  Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí dosažení parametrů obnovy podle § 5 odst. 2 písm. b) a c), § 6 odst. 2 písm. b) a d) nebo § 7 odst. 2 písm. c) po zřízení oplocenky.


§ 11b

Následná péče o výsadbu lesního porostu

        (1)  K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se na vyžádání poskytovatele nebo příslušného krajského úřadu přikládá lesnická mapa s grafickým zákresem výsadby lesního porostu.

        (2)  Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže

a)   v příslušném kalendářním roce nebyla překročena zákonná lhůta pro zajištění lesního porostu,

b)   v průběhu příslušného kalendářního roku byla v potřebném rozsahu zajištěna ochrana výsadby alespoň proti buřeni a v případě neoplocené výsadby i proti okusu zvěří,

c)   kvalita provedených prací a jejich soulad s právními předpisy upravujícími hospodaření v lesích jsou potvrzeny odborným lesním hospodářem a

d)   výsadba lesního porostu byla provedena v roce 2019 nebo v letech následujících.

        (3)  Splněním předmětu finančního příspěvku se rozumí dokončení ochrany výsadby lesního porostu v příslušném kalendářním roce.

        (4)  Finanční příspěvek se poskytuje každoročně počínaje rokem výsadby lesního porostu do doby zajištění lesního porostu, nejvýše však po dobu 5 let.

        (5)  V případě smíšené výsadby lesního porostu se do žádosti vykazuje redukovaná plocha jednotlivých dřevin.“.

        28.  V § 12 se odstavec  7 zrušuje.

        29.  Poznámka pod čarou č. 18 zní:

_______________________________
18)
Příloha č. 2 k vyhlášce č. 298/2018 Sb.“.

        30.  V § 14 odst. 1, § 15 odst. 1 a v § 16 odst. 1 se slova „nebo příslušného krajského úřadu“ zrušují.

        31.  V § 14 odst. 2 se za písmeno a) vkládá nové písmeno b), které zní:

„b)   byly dosaženy parametry semenáčků stanovené jiným právním předpisem9),“.

Dosavadní písmena b) až d) se označují jako písmena c) až e).

        32.  V části druhé se hlava IV včetně nadpisu zrušuje.

        33.  V § 34 odst. 8 se číslo „V“ nahrazuje číslem „IV“.

        34.  V části druhé nadpisu hlavy VII se slovo „LESŮ“ zrušuje.

        35.  V § 35 odst. 1 se slovo „lesů“ zrušuje.

        36.  V § 35 se na konci odstavce  5 doplňuje věta „Údaje obsažené v žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.“.

        37.  V § 35b odstavce  1 a 2 znějí:

        „(1)  Finanční příspěvek na ochranu lesa lze poskytnout vlastníku lesa nebo osobě podle § 2 odst. 5, jde-li o

a)   vojenské lesy,

b)   lesy na území národních parků v zóně soustředěné péče o přírodu nebo v zóně kulturní krajiny a o lesy na území ochranných pásem národních parků, nebo

c)   ostatní lesy, není-li žadatelem státní podnik.

        (2)  V lesích podle odstavce  1 písm. b) se poskytuje pouze finanční příspěvek podle odstavce  3 písm. c).“.

Poznámka pod čarou č. 32 se zrušuje.

        38.  V § 35b odst. 3 písm. d) se za slovo „poškozených“ vkládá slovo „suchem,“.

        39.  V § 35b se na konci odstavce  3 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena e) a f), která znějí:

„e)   včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví postřikem povrchu hráně dříví přípravkem proti lýkožroutům s přimíchaným barvivem a jejím následným překrytím netkanou textilií, nebo

f)    včasná a účinná asanace vytěženého jehličnatého dříví jeho ošetřením přípravkem etandinitril.“.

        40.  V § 35b odst. 4 se za slovo „žadatel“ vkládají slova „Ministerstvu obrany, Ministerstvu životního prostředí nebo“ a za slovo „úřadu“ se vkládají slova „podle § 2 odst. 1“.

        41.  V § 35b odst. 5 se slova „příloze č. 12“ nahrazují slovy „přílohách č. 2 až 4“, věta třetí se včetně poznámky pod čarou č. 33 zrušuje a slova „rostlin a“ se nahrazují slovy „rostlin nebo“.

        42.  V § 35b odst. 6 se na konci písmene a) čárka nahrazuje slovem „a“ a písmeno b) se zrušuje.

Dosavadní písmeno c) se označuje jako písmeno b).

        43.  V § 35b odstavec  8 zní:

        „(8)  Sazby finančního příspěvku na ochranu lesa jsou uvedeny v části V přílohy č. 1 k tomuto nařízení. V případě kombinace několika způsobů asanace stejného jehličnatého dříví se použije sazba, která je pro žadatele výhodnější.“.

        44.  V § 36 odst. 2 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1“ a za slova „žadatel doručí“ se vkládají slova „příslušnému krajskému úřadu, Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1“.

        45.  V § 36 na konci odstavce  3 a v § 42 na konci odstavce  1 se doplňuje věta „Údaje obsažené v žádosti žadatel poskytne příslušnému krajskému úřadu rovněž elektronicky způsobem zveřejněným Ministerstvem zemědělství na jeho internetových stránkách.“.

        46.  V § 36 odst. 5 větě první se za text „písm. b)“ vkládají slova „a v § 41d“.

        47.  V § 36 odst. 5 se za větu druhou vkládá věta „Výše finančního příspěvku uvedeného v § 41d se stanoví ve výši 50 % skutečně vynaložených přímých nákladů, nejvýše však může činit 40 000 Kč.“.

        48.  V § 36 odst. 5 se věta poslední nahrazuje větou „Žadatel, který je plátcem daně z přidané hodnoty a uplatňuje nárok na odpočet daně z přidané hodnoty u přijatého plnění za předmět finančního příspěvku, uvádí výši nákladů bez daně z přidané hodnoty, u které uplatňuje nárok na odpočet daně.“.

        49.  V § 37 odst. 2 písm. a) a v § 41c odst. 2 písm. a) se za slovo „vlastníkem“ vkládají slova „ , nájemcem nebo pachtýřem“.

        50.  V § 37 odst. 3 písm. a) se slova „ , vzdálenost mezi jednotlivými políčky pro zvěř není v jakémkoliv místě menší než 6 m“ zrušují.

        51.  V § 37 odst. 3 písm. f) se slova „přítlačnou posuvnou stěnou a“ zrušují.

        52.  V § 37 odst. 3 písm. i) se slova „krajského úřadu“ nahrazují slovy „příslušného krajského úřadu, Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1“.

        53.  V § 38 odst. 1 písm. a) a v § 38 odst. 3 písm. a) se slova „jejich přirozeného výskytu“ nahrazují slovy „odpovídajících jejich přirozenému prostředí“.

        54.  V § 38 odst. 1 písm. b) se slova „jeho přirozeného výskytu“ nahrazují slovy „odpovídajících jeho přirozenému prostředí“.

        55.  V § 38 odst. 3 písm. g) se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Ministerstva životního prostředí nebo Ministerstva zemědělství podle § 2 odst. 1“.

        56.  V § 39 odstavec  3 zní:

        „(3)  Finanční příspěvek na oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy lze poskytnout, jestliže žadatel hospodaří podle plánu mysliveckého hospodaření na běžný rok27).“.

        57.  Za § 39 se vkládá nový § 40, který včetně nadpisu zní:


㤠40

Finanční příspěvek na použití dravců
v ochraně rostlin

        (1)  Předmětem finančního příspěvku je

a)   pořízení a instalace nebo výroba a instalace hnízdních podložek nebo budek pro dravce, nebo

b)   pořízení a rozmístění nebo výroba a rozmístění loveckých stanovišť pro dravce na zemědělské půdě.

        (2)  K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a)   prohlášení uživatele honitby, že vlastníkem, nájemcem nebo pachtýřem dotčeného honebního pozemku byl vydán předchozí souhlas s instalací hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo s rozmístěním loveckých stanovišť pro dravce na jeho honebním pozemku spolu s uvedením parcelního čísla pozemku a názvu katastrálního území, v němž se pozemek nachází,

b)   projekt ochrany konkrétních ploch dravci, včetně zakreslení hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce do mapy v měřítku 1 : 25 000 nebo 1 : 10 000 se zřetelným označením hnízdních podložek, budek nebo loveckých stanovišť pro dravce v minulých letech, byl-li na ně poskytnut finanční příspěvek, a nově instalovaných, na které je finanční příspěvek žádán, a

c)   zápis o instalaci hnízdních podložek nebo budek pro dravce nebo o rozmístění loveckých stanovišť pro dravce.

        (3)  Finanční příspěvek lze poskytnout, jestliže četnost

a)   hnízdních podložek nebo budek pro dravce nepřevyšuje 1 kus na 100 ha honitby, nebo

b)   loveckých stanovišť pro dravce nepřevyšuje 5 kusů na 1 ha zemědělské půdy v honitbě a tyto jsou rozmístěny na zemědělské půdě.“.

        58.  V § 41 odst. 2 písm. a) a b) se slovo „ulovené“ zrušuje.

        59.  V § 41 odst. 3 písm. a) se slova „z ulovené zvěře“ zrušují.

        60.  V § 41a odst. 3 se slovo „prostředků“ nahrazuje slovem „příspěvků“.

        61.  V § 41b odst. 2 se slova „3 hospodářské roky bezprostředně předcházející“ nahrazují slovy „5 hospodářských roků bezprostředně předcházejících“, slova „ze 3 předchozích hospodářských roků“ se nahrazují slovy „z 5 předchozích hospodářských roků“ a slova „3 předchozí hospodářské roky“ se nahrazují slovy „5 předchozích hospodářských roků“.

        62.  V § 41b se na konci textu odstavce  3 doplňují slova „ , pokud byly v objednávce jejich laboratorního vyšetření uvedeny název a evidenční číslo honitby a označení plomb“.

        63.  V § 41c odst. 1 písmeno b) zní:

„b)   výsadba plodonosných dřevin mimo pozemky určené k plnění funkcí lesa; plodonosnými dřevinami se rozumí druhy dřevin v rámci rodů bez, brslen, dřín, dřišťál, hloh, hlohyně, hrušeň, jabloň, jeřáb, jírovec, kaštanovník, líska, morušovník, ořešák, pámelník, ptačí zob, rakytník, růže, slivoň a srstka.“.

        64.  Za § 41c se vkládá nový § 41d, který včetně nadpisu zní:


㤠41d

Finanční příspěvek na chladicí zařízení
pro ulovenou zvěř

        (1)  Předmětem finančního příspěvku je nákup a zprovoznění chladicího zařízení pro uchování ulovené zvěře ve visu.

        (2)  K žádosti o poskytnutí finančního příspěvku se přikládají

a)   čestné prohlášení žadatele o podporu v režimu de minimis,

b)   kopie účetních nebo daňových dokladů vztahujících se k nákupu a zprovoznění chladicího zařízení a

c)   fotodokumentace chladicího zařízení nebo stavby obsahující chladicí zařízení s jejich zobrazením ze tří stran a fotodokumentace výrobního štítku chladicího zařízení.

        (3)  Finanční příspěvek se v rámci jedné honitby poskytuje jedenkrát za 5 let.

        (4)  Finanční příspěvek je poskytován v režimu podpory de minimis21).“.

        65.  V § 43 odst. 3 a v § 44 odst. 3 se za slovo „úřadu“ vkládají slova „ , Ministerstvu životního prostředí nebo Ministerstvu zemědělství podle § 2 odst. 1“.

        66.  Přílohy č. 1 až 4 znějí:

„Příloha č. 1 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VÝŠE SAZBY FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH A NA VYBRANÉ MYSLIVECKÉ ČINNOSTI
Příloha PDF (2807 kB)


Příloha č. 2 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ZEMĚDĚLSTVÍ
Příloha PDF (3819 kB)


Příloha č. 3 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA OBRANY
Příloha PDF (3856 kB)


Příloha č. 4 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH POSKYTOVANÝCH Z ROZPOČTU MINISTERSTVA ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
Příloha PDF (5373 kB) “.        67. V příloze č. 1 část VI zní:

„VI. Sazby finančních příspěvků poskytovaných uživatelům honiteb

 

Řádek
Zkrácený název příspěvku
Technické
jednotky
Identifikace příspěvku
Sazba
příspěvku
1.
Zlepšování životního prostředí zvěře
Políčka pro zvěř
Napajedla pro zvěř
Betonové nory
Lapací zařízení
Hnízdní budky pro vodní ptáky
Odchytová zařízení na spárkatou zvěř
Krmelce pro drobnou zvěř
Akusticko-světelné plašiče zvěře
Krmivo pro vybrané druhy spárkaté zvěře v přezimovací obůrce
- sčítaný jedinec jelena evropského
- sčítaný jedinec daňka skvrnitého, siky japonského nebo muflona
 
Kč/ha
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
 
Kč/ks
Kč/ks
 
G
G
G
G
G
G
G
G
 
G
G
 
a
a
a
a
a
a
a
a
 
a
a
 
1
2
3
4
5
6
7
8
 
9
0
 
8 000
1 000
2 000
1 000
500
16 000
1 000
2 000
 
1 000
500
2.
Podpora ohrožených druhů zvěře a zajíce polního
Vypuštění tetřeva hlušce
Vypuštění tetřívka obecného
Vypuštění koroptve polní
Vypuštění zajíce polní
Přenosné přístřešky pro koroptve
 
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
 
G
G
G
G
G
 
b
b
b
b
b
 
1
2
3
4
5
 
8 000
5 000
 250
1 500
200
3.
Oborní chovy zvěře se vzácnými druhy nebo poddruhy
Koza bezoárová
Bílý jelen
 
Kč/ks
Kč/ks
 
G
G
 
c
c
 
1
2
 
1 500
1 500
4.
Použití dravců v ochraně rostlin
Hnízdní podložky a budky
Lovecká stanoviště pro dravce (berličky
 
Kč/ks
Kč/ks
 
G
G
 
d
d
 
1
2
 
150
40
5.
Veterinární antiparazitické přípravky
Kč/kg
G
e
1
200
6.
Ulovení kormorána velkého
Kč/ks
G
f
1
500
7.
Ulovení prasete divokého
Kč/ks
G
g
1
2 000
8.
Ozeleňování krajiny včetně oplocování dřevin
- výsadba keřů
- výsadba a ochrana poloodrostků
- výsadba a ochrana odrostků
 
Kč/ks
Kč/ks
Kč/ks
 
G
G
G
 
h
h
h
 
1
2
3
 
50
80
100“.


        68. Přílohy č. 5, 12 a 13 se zrušují.

        69. Přílohy č. 6 až 8 znějí:

„Příloha č. 6 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA PODPORU SDRUŽOVÁNÍ VLASTNÍKŮ LESŮ A PODPORU HOSPODAŘENÍ VE SDRUŽENÝCH LESÍCH VLASTNÍKŮ MALÝCH VÝMĚR
Příloha PDF (3979 kB)


Příloha č. 7 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA VYHOTOVENÍ LESNÍCH HOSPODÁŘSKÝCH PLÁNŮ
Příloha PDF (3518 kB)


Příloha č. 8 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA ZTÍŽENÉ HOSPODAŘENÍ VE VOJENSKÝCH LESÍCH
Příloha PDF (4974 kB) “.        70. Přílohy č. 9 a 10 znějí:

„Příloha č. 9 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH UŽIVATELŮM HONITEB
Příloha PDF (5818 kB)


Příloha č. 10 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR ŽÁDOSTI O POSKYTNUTÍ FINANČNÍCH PŘÍSPĚVKŮ POSKYTOVANÝCH VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH PSŮ A VLASTNÍKŮM LOVECKÝCH DRAVCŮ
Příloha PDF (3972 kB) “.        70. Příloha č. 11 zní:

„Příloha č. 11 k nařízení vlády č. 30/2014 Sb.

VZOR OHLÁŠENÍ ŽADATELE O POSKYTNUTÍ FINANČNÍHO PŘÍSPĚVKU NA HOSPODAŘENÍ V LESÍCH
Příloha PDF (3960 kB) “.Čl. II

Přechodná ustanovení

        1. Finanční příspěvek, jehož předmět byl splněn přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytne podle nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení.

        2. Ohlášení žadatele o poskytnutí finančního příspěvku na hospodaření v lesích podle § 2 odst. 7 nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, doručené přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, je platné až do 31. prosince 2020.

        3. Finanční příspěvek podle § 11a nařízení vlády č. 30/2014 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení, se poskytuje jen v případě, že oplocenka byla zřízena nejdříve v den nabytí účinnosti tohoto nařízení.


Čl. III

Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020, s výjimkou ustanovení čl. I bodů č. 45 až 47, 49 až 51, 56 až 59, 61 až 64, 67 a 70, která nabývají účinnosti dnem 1. září 2020.


Předseda vlády:
v z. JUDr. Schillerová, Ph.D., v. r.
místopředsedkyně vlády a ministryně financí

Ministr zemědělství:
Ing. Toman, CSc., v. r.

MENU