288/2020 Sb.Zákon, kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky

Částka: 111 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 14. června 2020 Nabývá účinnosti: 24. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti: nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu ČR na rok 2020
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
288

ZÁKON
ze dne 14. června 2020,
kterým se stanoví termín předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 vládě a Poslanecké sněmovně Parlamentu České republiky        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        (1)  Ministerstvo financí předloží návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a návrh střednědobého výhledu na léta 2022 a 2023 vládě do 30. září 2020.

        (2)  Při stanovení celkových výdajů v návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 a při úpravě výdajových rámců státního rozpočtu na léta 2021 až 2023 přihlédne Ministerstvo financí též k očekávanému makroekonomickému vývoji v roce 2020, který ovlivní makroekonomickou situaci v letech 2021 až 2023.

        (3)  Ustanovení § 8b zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, se nepoužije.

§ 2

        (1)  Vláda předloží návrh zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 předsedovi Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky nejpozději do 30. října 2020.

        (2)  Pro předložení návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021 se nepoužije ustanovení § 101 odst. 1 věty první zákona č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny.


§ 3
Účinnost

        (1)  Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.

        (2)  Tento zákon pozbývá platnosti nabytím účinnosti zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2021.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU