287/2020 Sb.Sdělení Ministerstva zdravotnictví o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie

Částka: 110 Druh předpisu: Sdělení
Rozeslána dne: 26. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zdravotnictví
Přijato: 18. června 2020 Nabývá účinnosti: 26. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


287


SDĚLENÍ
Ministerstva zdravotnictví
ze dne 18. června 2020

o vyhlášení dokladů osvědčujících nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře, zubního lékaře, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1) a seznamu diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů, zubních lékařů, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie
ČÁST I
Doklady osvědčující nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí (lékař se základní odbornou přípravou), lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný lékař), zubního lékaře s odbornou způsobilostí (zubní lékař), zubního lékaře se specializovanou způsobilostí (odborný zubní lékař), farmaceuta, všeobecné sestry (zdravotní sestry a ošetřovatele odpovědných za všeobecnou péči) a porodní asistentky, udělovaných na území členských států Evropské unie1)


Díl první
Nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky2)


(1) Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, příslušníků členských států, získané na území bývalé Německé demokratické republiky, které nesplňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu3), uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud takovýto doklad potvrzuje úspěšné ukončení odborné přípravy zahájené před:
a) 3. říjnem 1990 pro lékaře s odbornou způsobilostí (se základní odbornou přípravou), zubní lékaře s odbornou způsobilostí, zubní lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuty, všeobecné sestry a porodní asistentky a
b) 3. dubnem 1992 pro lékaře se specializovanou způsobilostí.
Tyto doklady o dosažené kvalifikaci opravňují držitele vykonávat odborné činnosti na celém území Německa za stejných podmínek jako doklady o dosažené kvalifikaci vydané příslušnými německými orgány a uvedené pro Německo v části II v bodech 1.1, 1.2, 2.1, 2.2, 3.1, 4.1, 5.1 tohoto sdělení.

(2) Aniž jsou dotčena specifická práva zubních lékařů uvedená v části I v dílu druhém v bodě B.1. uzná Česká republika doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou státní příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Československu nebo jejichž odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 1993, jako dostatečný důkaz, pokud příslušné orgány Slovenska nebo České republiky potvrdí, že tyto doklady o dosažené kvalifikaci mají na jejich území stejnou platnost jako doklady o dosaženém vzdělání, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky [s ohledem na činnosti podle čl. 45 odst. 2 směrnice1)], jakož i výkon těchto odborných činností.
Toto potvrzení musí být doplněné osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení [aniž je dotčen čl. 37 odst. 1 směrnice1)].

(3) Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států a které byly vydány v bývalém Sovětském svazu nebo odborná příprava těchto příslušníků byla zahájena na území bývalého Sovětského svazu
a) pro Estonsko před 20. srpnem 1991,
b) pro Lotyšsko před 21. srpnem 1991 a
c) pro Litvu před 11. březnem 1990,
uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány některého z těchto tří uvedených členských států potvrdí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky [s ohledem na činnosti podle článku 45 odst. 2 směrnice1)], jakož i výkon těchto odborných činností.
Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení.

(4) Doklady o dosažené kvalifikaci, které umožňují přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky, jejichž držiteli jsou příslušníci členských států a které byly vydány v bývalé Jugoslávii nebo odborná příprava těchto příslušníků byla zahájena na území bývalé Jugoslávie
a) pro Slovinsko před 25. červnem 1991 a
b) pro Chorvatsko před 8. říjnem 1991,
uzná Česká republika jako dostatečný důkaz, pokud orgány některého z těchto dvou uvedených členských států potvrdí, že tyto doklady mají na jejich území stejnou platnost jako doklady, které vydávají, pokud jde o přístup k odborným činnostem lékaře s odbornou způsobilostí, lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, zubního lékaře se specializovanou způsobilostí, farmaceuta, všeobecné sestry a porodní asistentky [s ohledem na činnosti podle článku 45 odst. 2 směrnice1)], jakož i výkon těchto odborných činností.

Toto potvrzení musí být doplněno osvědčením vydaným týmiž orgány potvrzujícím, že tyto osoby skutečně a v souladu se zákonem vykonávaly dotyčné činnosti na jejich území po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání osvědčení [aniž je dotčen čl. 43b směrnice1)].

Díl druhý
Specifická nabytá práva o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí, zubního lékaře s odbornou způsobilostí, všeobecné sestry a porodní asistentky

 
 
A. Specifická nabytá práva lékařů se specializovanou způsobilostí4)

A.1. Jestliže Česká republika zruší právní a správní předpisy týkající se vydávání dokladů o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí uvedené v části II bodě 1.2 tohoto sdělení a přijme opatření týkající se nabytých práv ve prospěch vlastních státních příslušníků, přiznává státním příslušníkům ostatních členských států právo využívat tato opatření, pokud jejich doklady o dosažené kvalifikaci byly vydány přede dnem, od kterého Česká republika přestala vydávat takové doklady o dosažené kvalifikaci v dotyčných oblastech. Dny, od kterých Česká republika zruší tyto předpisy, budou uvedeny v části II bodech 1.2 a 1.3 tohoto sdělení.


B. Specifická nabytá práva zubních lékařů s odbornou způsobilostí5)

B.1. Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci lékaře vydané v Itálii osobám, které zahájily vysokoškolskou lékařskou odbornou přípravu po 28. lednu 1980 a nejpozději 31. prosince 1984, doplněné osvědčením vydaným příslušnými italskými orgány.
Toto osvědčení musí prokázat splnění tří podmínek:
a) dotyčné osoby složily příslušnou zkoušku způsobilosti prováděnou příslušnými italskými orgány za účelem zjištění, zda tyto osoby mají úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s osobami, které jsou držiteli dokladů o dosažené kvalifikaci uvedených pro Itálii v části II bodě 2.1 tohoto sdělení,
b) dotyčné osoby skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávaly v Itálii činnosti podle článku 36 směrnice 2005/36/ES6) po dobu nejméně tří po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto osvědčení,
c) dotyčné osoby jsou oprávněny k výkonu činností uvedených v článku 36 směrnice 2005/36/ES za stejných podmínek jako držitelé dokladu o dosažené kvalifikaci uvedených v části II bodě 2.1 tohoto sdělení nebo je skutečně, v souladu se zákonem a převážně vykonávají.
Osoby, které úspěšně ukončily nejméně tříleté studium potvrzené (osvědčené) příslušnými orgány dotyčného členského státu jako rovnocenné odborné přípravě podle směrnice7), jsou osvobozeny od složení zkoušky způsobilosti uvedené výše v písmenu a).
Osoby, které zahájily univerzitní studium v oboru lékařství po 31. prosinci 1984, se považují za rovné výše uvedeným osobám za předpokladu, že zmíněné tříleté studium bylo zahájeno před 31. prosincem 1994.


C. Specifická nabytá práva všeobecných sester8)

C.1. Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci, které
a) byly vydané v Polsku všeobecným sestrám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu9), a
b) jsou doložené diplomem "bakalář", které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle
- článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 92, pol. 885 a ročník 2007, č. 176, pol. 1237) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 110, pol. 1170 a ročník 2010, č. 65, pol. 420), nebo
- článku 52.3 odst. 2 zákona ze dne 15. července 2011 o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2011, č. 174, pol. 1039) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 14. června 2012, kterým se stanoví podrobné podmínky pro poskytování vyššího vzdělávání zdravotním sestrám, ošetřovatelům a porodním asistentkám, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu nebo další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2012, pol. 770),
za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou se všeobecnými sestrami, kteří jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II bodě 4.1 tohoto sdělení.

C.2. V případě rumunských dokladů o kvalifikaci všeobecných sester se uplatňují pouze tato ustanovení o nabytých právech:
V případě státních příslušníků členských států, kteří v Rumunsku absolvovali odbornou přípravu jako všeobecné sestry a jejichž vzdělání nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu9), Česká republika uzná jako dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry, je-li doplněn potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti všeobecné sestry v Rumunsku po dobu nejméně tří po sobě jdoucích let v průběhu pěti let před datem vydání potvrzení
a) Certificat de competente profesionale de asistent medical generalist s postsekundárním vzděláním získaným na škole typu "scoala postliceala" jako potvrzení o tom, že odborná příprava byla zahájena před 1. lednem 2007;
b) "Diploma de absolvire de asistent medical generalist" s krátkodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003;
c) "Diploma de licenta de asistent medical generalist" s dlouhodobým vyšším vzděláváním jako potvrzení, že odborná příprava byla zahájena před 1. říjnem 2003.
 
 
D. Specifická nabytá práva porodních asistentek10)

D.1. Česká republika v případě státních příslušníků členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky splňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu11), ale nesplňují požadavek jednoleté odborné praxe následované po řádné odborné přípravě pro porodní asistentky v délce nejméně 18 měsíců podmíněné získáním dokladu o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry uvedeného v části II v bodu 4.1 tohoto sdělení, uzná za dostatečný důkaz doklad o dosažené kvalifikaci vydaný těmito členskými státy před referenčními dny uvedenými v části II v bodu 5.1 tohoto sdělení, doplněný potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci vykonávali skutečně a v souladu se zákonem dotyčné činnosti po dobu nejméně dvou po sobě následujících let v průběhu pěti let předcházejících dni vydání tohoto potvrzení.

D.2. Česká republika uznává automaticky dosažené kvalifikace porodních asistentek, pokud dotyčná osoba zahájila odbornou přípravu před 18. lednem 2016 a požadavkem pro přijetí bylo 10 let všeobecného vzdělání nebo odpovídající úroveň pro směr I12) či ukončená odborná příprava pro všeobecné sestry doložená dokladem o dosažené kvalifikaci uvedeným v části II v bodu 4.1 tohoto sdělení před zahájením odborné přípravy pro porodní asistentky pro směr II13).

D.3. Podmínky bodu D.1. se použijí pro státní příslušníky členských států, jejichž doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky potvrzující ukončení odborné přípravy zahájené před 3. říjnem 1990 na území bývalé Německé demokratické republiky splňují všechny minimální požadavky na odbornou přípravu11), ale nesplňují požadavek jednoleté odborné praxe následované po řádné odborné přípravě pro porodní asistentky v délce nejméně 18 měsíců podmíněné získáním dokladu o dosažené kvalifikaci všeobecné sestry uvedeného v části II v bodu 4.1 tohoto sdělení.

D.4. Česká republika uzná doklady o dosažené kvalifikaci porodní asistentky, které:
a) byly vydané v Polsku porodním asistentkám, jejichž odborná příprava skončila před 1. květnem 2004 a nesplňuje minimální požadavky na odbornou přípravu11), a
b) jsou doložené diplomem "bakalář", které byly získány na základě speciálního programu pro kariérní postup podle:
- článku 11 zákona ze dne 20. dubna 2004 o změně zákona o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky a některých jiných právních předpisů (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 92, pol. 885 a ročník 2007, čl. 176, pol. 1237) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 11. května 2004 o podmínkách vzdělávání zdravotních sester, ošetřovatelů a porodních asistentek, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu a další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2004, č. 110, pol. 1170 a ročník 2010, č. 65, pol. 420), nebo
- článku 53.3 odst. 3 zákona ze dne 15. července 2011 o povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2011, č. 174, pol. 1039) a nařízení ministra zdravotnictví ze dne 14. června 2012, kterým se stanoví podrobné podmínky pro poskytování vyššího vzdělávání zdravotním sestrám, ošetřovatelům a porodním asistentkám, kteří jsou držiteli dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání (maturita - matura) a absolvovali střední zdravotnickou školu nebo další zdravotní odbornou přípravu pro povolání zdravotní sestry, ošetřovatele a porodní asistentky (Úřední věstník Polské republiky, ročník 2012, pol. 770),
za účelem ověření, zda dotyčná osoba má úroveň znalostí a dovedností srovnatelnou s porodními asistentkami, které jsou držiteli kvalifikací uvedených pro Polsko v části II v bodě 5.1 tohoto sdělení.

D.5. V případě rumunských dokladů o kvalifikaci porodních asistentek se uplatňují pouze tato ustanovení o nabytých právech:
V případě státních příslušníků členských států, jejichž osvědčení o dosažené kvalifikaci porodní asistentky (asistent medical obstetrica-ginecologie) byly vydány v Rumunsku před dnem přistoupení a nesplňují minimální požadavky odborné přípravy11), uzná Česká republika jako dostatečný důkaz pro výkon činnosti porodní asistentky osvědčení o dosažené kvalifikaci, jsou-li doloženy potvrzením osvědčujícím, že tito státní příslušníci členských států vykonávali skutečně a v souladu se zákonem činnosti porodní asistentky v Rumunsku po dobu nejméně pěti po sobě jdoucích let v průběhu sedmi let předcházejících vydání osvědčení.

D.6. Nabytá práva v případě porodních asistentek se nevztahují na tyto kvalifikace získané v Chorvatsku před 1. červencem 2013: viša medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (vrchní zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), medicinska sestra ginekološko-opstetričkog smjera (zdravotní sestra v gynekologicko-porodním oboru), viša medicinska sestra primaljskog smjera (vrchní zdravotní sestra v oboru porodní asistence), medicinska sestra primaljskog smjera (zdravotní sestra v oboru porodní asistence), ginekološko-opstetrička primalja (gynekologicko-porodní asistentka) a primalja (porodní asistentka).

ČÁST II
Seznam diplomů, osvědčení a jiných dokladů o dosažené kvalifikaci lékařů s odbornou způsobilostí, lékařů se specializovanou způsobilostí, zubních lékařů s odbornou způsobilostí, zubních lékařů se specializovanou způsobilostí, farmaceutů, všeobecných sester a porodních asistentek, udělovaných na území členských států Evropské unie a seznam institucí a orgánů, které je vydávají1)


Uznávání na základě koordinace minimálních požadavků na odbornou přípravu14) (Automatické uznávání odborné kvalifikace)


Seznam dokladů o dosažené kvalifikaci obsahuje název dokladu o dosažené odborné kvalifikaci vydávaný na území daného členského státu, který opravňuje k výkonu povolání v příslušné profesi, název orgánu nebo instituce členského státu, které doklad o dosažené kvalifikaci vydávají, označení odbornosti v zemi původu, datum, od kterého v daném členském státě odborná příprava vedoucí k vydání dokladu o dosažené kvalifikaci splňuje minimální požadavky v souladu s příslušnými směrnicemi Evropského společenství (dále jen "referenční den"), popřípadě další podmínky, které musí doklad o dosažené kvalifikaci splňovat, aby mohl být uznán automaticky.
1. Lékaři15)
1.1 Doklady o dosažené kvalifikaci lékaře s odbornou způsobilostí (oblast základní lékařské odborné přípravy)16)


ZeměDoklad o dosažené
kvalifikaciSubjekt vydávající
doklad o dosažené kvalifikaciOsvědčení
doplňující dokladReferenční denBelgiě/Belgique/


BelgienDiploma van arts/Diplórne de docteur en
médecine


Diplome de „médecin7Master in de geneeskunde  Les universités/De


universiteiten


  Le
Jury compétent


ďenseignement de la Communauté
frangaise/De bevoegde Examencommissie van de Vlaamse Gemeenschap 20. prosinec 1976BbnrapusqflunnoMa 3a Bi/icuie
o6pa30BaHne Ha o6pa30BaTenHO- KBanncj}m<aL(MOHHa creneH „Mamcrbp" no
Meam-ii/ma"
m npocf)ecMOHanHa KBannc|DMKaL(Msq „Mamcrbp- ne«ap“YHHBepCMTeT 1. leden 2007Česká republikaDiplom o ukončení studia ve studijním programu
všeobecné lékařství (doktor medicíny, MUDr.)Lékařská fakulta univerzity v České republice 1. květen 2004DanmarkBevis for
kandidatuddannelsen i medicín (cand.med.)


Bevis for bestáet laegevidenskabelig
embedseksamen (cand.med.)Universitet


Styrelsen
for Patientsikkerhed


Medicinsk


universitetsfakultet
Autorisation som laege, udstedt af Sundhedsstyrelsen ogTilladelse til selvstaendigt virke som laege (dokumentation for gennemfort
praktisk uddannelse), udstedt af SundhedsstyrelsenAutorisation som laege og tilladelse til selvstaendigt virke20. prosinec 1976


   som laege DeutschlandZeugnis uber die


Árztliche Prufung


Zeugnis
uber die


Árztliche Staatsprufung und
Zeugnis uber die Vorbereitungszeit ais Medizinalassistent, soweit diese nach
den deutschen


Rechtsvorschriften noch fur den Abschluss der
árztlichen Ausbildung vorgesehen warZustándige Behorden 20. prosinec 1976EestiArstikraad


Degree in Medicine (MD) Diplom
arstiteaduse óppekava lábimise kohtaTartu Ulikool 1. květen 2004EkkáqIItuxío
IcupiKrte 
icupiKií ixoáií


navLTTiair|píou,


  IxoAií ETTicnripúv


Yyda^, Tprjpa laipiKq^ llavETTiaTripíou 1. leden 1981EspaňaTítulo de
Licenciado en Medicína y Cirugía Título de Licenciado en Medicína


Título de Graduado/a en Medicína  Ministerio de Educación


y Cultura


  El rector de una


Universidad 1. leden 1986FranceDiplome de fin de deuxiěme cycle des études médicalesUniversités 20. prosinec 1976HrvatskaDiploma „doktor


medicine/doktorica


medicine"Medicinski fakulteti sveučilišta u Republici
Hrvatskoj 1. červenec 2013IrelandPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20. prosinec 1976ItaliaDiploma di laurea in medicína e chirurgiaUniversitáDiploma di abilitazione airesercizio della
medicína e chirurgia20. prosinec 1976KúupogriiOTOTTOiqTiKÓ Eyypacprí^ laTpoúloipiKÓ Iup(BoúAio 1. květen 2004Latvijaársta diplomsUniversitátes tipa augstskola 1. květen 2004Lietuva1. Aukštojo mokslo diplomas, nurodantis
suteiktq gydytojo kvalifikacijqUniversitetas1. Internatúros
pažyméjimas, nurodantis suteiktq medicinos gydytojo profesin§ kvalifikacijq1. květen 20042. Magistro diplomas (medicinos magistro
kvalifikacinis laipsnis ir gydytojo kvalifikacija)2. Internatúros
pažyméjimas (medicinos gydytojo profesiné kvalifikacija)LuxembourgDiplome ďEtat de docteur en médecine, chirurgie
et accouchementsJury ďexamen ďEtatCertificat de stage20. prosinec 1976MagyarországOkleveles orvosdoktorEgyetem 1. květen 2004 oklevél (dr. med)   MaltaLawrja ta‘ Tabib tal-Medičina u l-KirurgijaUniversita' ta' MaltaCertifikát ta' registrazzjoni mahrug
mill-Kunsill Mediku1. květen 2004NederlandGetuigschrift van met goed gevolg afgelegd
artsexamenFaculteit Geneeskunde 20. prosinec 1976ÓsterreichUrkunde uber die Verleihung des akademischen
Grades Doktor der gesamten Heilkunde (bzw. Doctor medicinae universae,
Dr.med.univ.)Medizinische Fakultát einer Universitát, bzw
Medizinische Universitát 1. leden 1994PolskaDyplom ukoňczenia studiów wyžszych na kierunku
lekarskim z tytutem „lekarza"szkoty wyžszeŠwiadectwo ztoženia Lekarskiego Egzaminu
Paňstwowego (A) (c)


/Šwiadectwo ztoženia Lekarskiego Egzaminu
Koňcowego (B) (c)1. květen 2004PortugalCarta de Curso de licenciatura em medicina


Certificado de mestrado integrado em medicinaUniversidadesCertificado emitido pěla Ordem dos Médicos1. leden 1986RomániaDiplomá de licentá de doctor médie


Diploma de licentá si master (D)Universitáti


Ministerul
Educatiei Nationale (D) 1. leden 2007SlovenijaDiploma, s katero se podeljuje strokovni
naslov „doktor medicine/doktorica medicine"UniverzaPotrdilo o Opravljenem Strokovnem Izpitu za
Poklic Zdravnik/Zdravnica1. květen 2004SlovenskoDIPLOM všeobecné lekárstvo doktor všeobecného
lekárstva (,,MUDr.“)Univerzita 1. květen 2004Suomi/FinlandLááketieteen lisensiaatin


tutkinto/Medicine


licentiatexamenYliopisto 1. leden 1994SverigeLákarexamenUniversitet eller hogskolaBevis om legitimation som lákare, utfárdat av
Socialstyrelsen1. leden 1994United KingdomPrimary qualificationCompetent examining bodyCertificate of experience20. prosinec 1976(A)   Do roku 2012.


(B)   Od roku 2013.


(c)
Do 1. října 2017 by měl být doklad o dosažené kvalifikaci doplněn též osvědčením
o dokončení postgraduální stáže („stáž podyplomowy").


(D)
Od roku 2011.


1.2
Doklady o dosažené kvalifikaci lékaře se specializovanou způsobilostí17*


ZeměDoklad o dosažené
kvalifikaciSubjekt vydávající
doklad o dosažené kvalifikaciReferenční denBelgiě/Belgique/


BelgieBijzondere beroepstitel van geneesheer-
specialist/Titre professionnel particulier deMinister bevoegd voor Volksgezondheid/Ministre
de la Santé20. prosinec 1976


 médecin spécialistepublique BbnrapnaCBMfleTencTBO 3a npi/i3HaTa cneLinanHOcrYHUBepCMTeT1. leden 2007Česká republikaDiplom o
specializaci


Diplom
o specializované způsobilostiMinisterstvo zdravotnictví1. květen 2004DanmarkBevis for tilladelse til at betegne sig som
speciallaegeSundhedsstyrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed20. prosinec 1976DeutschlandFachárztliche AnerkennungLandesárztekammer20. prosinec 1976EestiResidentuuri lópetamist tóendav tunnistus
Residentuuri lóputunnistus eriarstiabi erialalTartu Ulikool1. květen 2004EAAá?TítAo^
laipiKp^ Ei5ikóti-|tc(L1. 
nspicpépsia


2.  
NopapxiaKrj AuTOčioÍKqari


3.  
Nopapxía1. leden 1981EspaňaTítulo de EspecialistaMinisterio de Educación y
Cultura1. leden 1986France1. Certificat ďétudes spéciales de médecine
accompagné du diplome ďEtat de docteur en médecine1. Universités20. prosinec 19762. Attestation de médecin spécialiste
qualifié accompagnée du diplome ďEtat de docteur en médecine2. Conseil de 1’Ordre des médecins3. Diplome ďétudes spécialisées ou diplome
ďétudes spécialisées complémentaires qualifiant de médecine accompagné du
diplome ďEtat de docteur en médecine3. UniversitésHrvatskaDiploma o specijalističkom usavršavanjuMinistarstvo nadležno za
zdravstvo1. červenec 2013IrelandCertificate of Specialist doctorCompetent authority20. prosinec 1976ItaliaDiploma di medico specialistaUniversitá20. prosinec 1976KúupognicrroTTOir|TiKÓ AvaYvúpiar|L
Ei5iKÓTr|TaLlaipiKÓ Iup(BoúAio1. květen 2004Latvija„Sertifikáts“-kompetentu iestážu izsniegts
dokuments, kas apliecina, ka persona ir nokártojusi sertifikácijas eksámenu
specialitátěLatvijas
Árstu biedrlba


Latvijas
ÁrstniecTbas personu profesionálo organizáciju savienlba1. květen 2004Lietuva1.  
Rezidentůros pažyméjimas, nurodantis suteiktq gydytojo specialisto
profesin§ kvalifikacijq


2.  
Rezidentůros pažyméjimas (gydytojo specialisto profesiné
kvalifikacija)Universitetas1. květen 2004LuxembourgCertificat de médecin spécialisteMinistře de la Santé
publique20. prosinec 1976MagyarországSzakorvosi bizonyítványNemzeti Vizsgabizottság1. květen 2004MaltaCertifikát ta‘ Spečjalista MedikuKumitat ta‘ Approvazzjoni
dwar Spečjalisti1. květen 2004NederlandBewijs van inschrijving in een
Specialistenregister 
Medische Specialisten Registratie Commissie (MSRC) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst


 
Sociaal-Geneeskundigen Registratie Commissie (SGRC) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst20. prosinec 1976Diploma geneeskundig specialist— Registratiecommissie
Geneeskundig  Specialisten (RGS) van de Koninklijke
Nederlandsche Maatschappij tot Bevordering der Geneeskunst (A) ÓsterreichFacharztdiplomÓsterreichische Árztekammer1. leden 1994PolskaDyplom uzyskania tytutu specjalistyCentrum Egzaminów Medycznych1. květen 2004PortugalTitulo de especialistaOrdem dos Médicos1. leden 1986RomániaCertificat de médie specialistMinisterul Sánátátii1. leden 2007SlovenijaPotrdilo o opravljenem specialističnem izpitu1.  Ministrstvo za zdravje


2.  Zdravniška
zbornica Slovenije1. květen 2004SlovenskoDiplom o špecializácii1.  Slovenská zdravotnická
univerzita


2.   Univerzita
Komenského v Bratislavě


3.  
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach1. květen 2004Suomi/FinlandErikoisláákárin tutkinto/SpeciallákarexamenYliopisto1. leden 1994SverigeBevis om specialkompetens som lákare, utfárdat
av SocialstyrelsenSocialstyrelsen1. leden 1994United KingdomCertificate of Completion of trainingPostgraduate Medical Education and Training
Board


General Medical Council20. prosinec 1976 1. duben 2010(A) Od
ledna 2013.


1.3
Názvy oborů specializační přípravy lékařů18*
 AnesteziologieChirurgie Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 5 letZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienAnesthésie-réanimation/Anesthesie-reanimatieChirurgie/HeelkundeBbnrapusqAHecre3nonon/m m MHTeH3MBHO nenem/ieXupyprusqČeská republikaAnesteziologie a
intenzivní medicínaChirurgieDanmarkAnaestesiologiKirurgiDeutschlandAnásthesiologie(Allgemeine)
ChirurgieEestiAnestesioloogiaÚldkirurgiaEkkáqAvaioOriaioAoYÍaXsipoupyiKríEspaňaAnestesiología y
ReanimaciónCirugía generál y
del aparato digestivoFranceAnesthésie-réanimationChirurgie généraleHrvatskaAnesteziologija,
reanimatologija i intenzivna medicínaOpca kirurgijaIrelandAnaesthesiaGeneral surgeryItaliaAnestesia,
rianimazione e terapia intensiva Anestesia, rianimazione, terapia intensiva e
del dolore (B)Chirurgia generáleKúupogAvaioOriaioAoYÍaTeviKrí
XsipoupyiKríLatvijaAnesteziologija un
reanimatologijaKirurgijaLietuvaAnesteziologija
reanimatologijaChirurgija
LuxembourgAnesthésie-réanimationChirurgie généraleMagyarországAneszteziológia és intenzív terápiaSebészetMaltaAnestežija u Kúra IntensivaKirurgija GeneraliNederlandAnesthesiologieHeelkundeÓsterreichAnásthesiologie und Intensivmedizin  Chirurgie


Allgemeinchirurgie
und Viszeralchirurgie (A)PolskaAnestezjologia i intensywna terapiaChirurgia ogólnaPortugalAnestesiologiaCirurgia geralRomániaAnestezie si terapie intensiváChirurgie generaláSlovenijaAnesteziologija, reanimatologija in
perioperativna intenzivna medicinaSplošna kirurgijaSlovenskoAnestéziológia a intenzivna medicínaChirurgiaSuomi/FinlandAnestesiologia ja tehohoito/Anestesiologi och
intensivvárdYleiskirurgia/Allmán kirurgiSverigeAnestesi och intensivvárdKirurgiUnited KingdomAnaestheticsGeneral surgery(A)   Od června 2015.


(B)  
Od února 2015. NeurochirurgieGynekologie a
porodnictví Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 letMinimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienNeurochirurgieGynécologie - obstétrique/Gynaecologie -
verloskundeBbnrapusqHeBpoxupyprusqAKyniepcTBO m
ruHeKonornaČeská republikaNeurochirurgieGynekologie a porodnictvíDanmarkNeurokirurgiGynaekologi og obstetrikDeutschlandNeurochirurgieFrauenheilkunde und GeburtshilfeEestiNeurokirurgiaSunnitusabi ja gunekoloogiaEkkáqNsupoxeipoupyiKríMaiLUTiKrí-r uvaiKOÁoyíaEspaňaNeurocirugíaObstetricia y ginecologíaFranceNeurochirurgieGynécologie - obstétriqueHrvatskaNeurokirurgijaGinekologija i opstetricijaIrelandNeurosurgeryObstetrics and gynaecologyItaliaNeurochirurgiaGinecología e ostetriciaKúupogNsupoxeipoupyiKríMcusutikií - ruvaiKOÁoyíaLatvijaNeirokirurgijaGinekologija un dzemdniečíbaLietuvaNeurochirurgijaAkušerija ginekologijaLuxembourgNeurochirurgieGynécologie - obstétriqueMagyarországIdegsebészetSzulészet-nógyógyászatMaltaNewrokirurgijaOstetričja u Ginekologija


NederlandNeurochirurgieObstetrie en GynaecologieÓsterreichNeurochirurgieFrauenheilkunde und GeburtshilfePolskaNeurochirurgiaPotožnictwo i ginekologiaPortugalNeurocirurgiaGinecologia e obstetriciaRomániaNeurochirurgieObstetricá-ginecologieSlovenijaNevrokirurgijaGinekologija in porodništvoSlovenskoNeurochirurgiaGynekológia a pórodníctvoSuomi/FinlandNeurokirurgia/NeurokirurgiNaistentaudit ja synnytykset/Kvinnosjukdomar
och forlossningarSverigeNeurokirurgiObstetrik och gynekologiUnited KingdomNeurosurgeryObstetrics and gynaecology
 Vnitřní lékařstvíOftalmologie Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 letMinimální délka oboru odborné přípravy: 3 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienMédecine
interne/lnwendige geneeskundeOphtalmologie/OftalmologieBbnrapusqBbTpeLUHM bonecTMOhhm ĎonecTMČeská republikaVnitřní lékařstvíOftalmologieDanmark OftalmologiDeutschlandInnere MedizinAugenheilkundeEestiSisehaigusedOftalmoloogiaEAAácnaGoAoyíaOcpGaApoAoyíaEspaňaMedicína internaOftalmologíaFranceMédecine interneOphtalmologieHrvatskaOpca interna
medicínaOftalmologija i
optometrijaIrelandGeneral (Internal)
MedicineOphthalmic surgery
Ophthalmology (A)ItaliaMedicína internaOftalmologíaKÚTTpognaGoAoyíaO(p0aApoAoyíaLatvijaInterna medicínaOftalmologijaLietuvaVidaus ligosOftalmologijaLuxembourgMédecine interneOphtalmologieMagyarországBelgyógyászatSzemészetMaltaMedicína InternaOftalmologijaNederlandInterne geneeskundeOogheelkundeÓsterreichInnere MedizinAugenheilkunde und
OptometriePolskaChoroby wewn^trzneOkulistykaPortugalMedicína internaOftalmologíaRomániaMediciná internáOftalmologie
SlovenijaInterna medicínaOftalmologijaSlovenskoVnútorné lekárstvoOftalmológiaSuomi/FinlandSisátaudit/lnre
medicínSilmátaudit/ÓgonsjukdomarSverigeInternmedicineÓgonsjukdomar
(oftalmologi)United KingdomGeneral (internal)
medicineOphthalmology(A) Od
roku 1991/1992.
 OtorinolaryngologieDětské lékařství Minimální délka
oboru odborné přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienOto-rhino-laryngologie/OtorhinolaryngologiePédiatrie/PediatrieBbnrapusqyLiiHO-HOCHO-rbpneHM bonecTMnefluaipusqČeská republikaOtorinolaryngologie a chirurgie hlavy a krku-      
Dětské lékařství


-      
PediatrieDanmarkOto-rhino-laryngologiPaediatriDeutschlandHals-Nasen-OhrenheilkundeKinder- und
JugendmedizinEestiOtorinolarungoloogiaPediaatriaEkkáqQTopivoAapuYYoAoyíanaiéicdpiKríEspaňaOtorrinolaringologíaPediatría y sus
áreas especificasFranceOto-rhino-laryngologie et chirurgie
cervico-facialePédiatrieHrvatskaOtorinolaringologijaPedijatrijaIrelandOtolaryngologyPaediatricsItaliaOtorinolaringoiatriaPediatriaKúupogQiopivoAapuYYoAoYÍanaiéicdpiKríLatvijaOtolaringologijaPediatrijaLietuvaOtorinolaringologijaVaikq ligosLuxembourgOto-rhino-laryngologiePédiatrieMagyarországFul-orr-gégegyógyászatCsecsemó- és
gyermekgyógyászatMaltaOtorinolaringologijaPedjatrijaNederlandKeel-, neus- en oorheelkundeKindergeneeskundeÓsterreich  Hals-, Nasen- und
Ohrenkrankheiten


  Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde (A)Kinder- und JugendheilkundePolskaOtorynolaryngologiaPediatriaPortugalOtorrinolaringologiaPediatriaRomániaOtorinolaringologiePediatrieSlovenijaOtorinolaringológijaPediatrijaSlovenskoOtorinolaryngológiaPediatriaSuomi/FinlandKorva-, nená- ja kurkkutaudit/Óron-, nás- och
halssjukdomarLastentaudit/BarnsjukdomarSverigeÓron-, nás- och halssjukdomar (oto-rhino-Barn- och
ungdomsmedicin

 laryngologi) United KingdomOtolaryngologyPaediatrics(A) Od
června 2015.
 Pneumologie a
ftizeologieUrologie Minimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 5 letZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienPneumologieUrologieBbnrapnariHeBMOnOrMfl l/l Cf)TM3MaTpMflyponornaČeská republikaPneumologie a ftizeologieUrologieDanmarkIntern medicin: lungesygdommeUrologiDeutschland  Pneumologie


  Innere
Medizin und Pneumologie (A)UrologieEestiPulmonoloogiaUroloogiaEAAá?OupcmoAoyía- nvsupovoAoyíaOupoAoyíaEspaňaNeumologíaUrologíaFrancePneumologieChirurgie
urologiqueHrvatskaPulmologijaUrologijaIrelandRespirátory medicineUrologyItaliaMalattie dell’apparato respiratorioUrologiaKúupognvsupovoAoyía - OupcmoAoyíaOupoAoyíaLatvijaFtiziopneimonologijaUrologijaLietuvaPulmonologijaUrologijaLuxembourgPneumologieUrologieMagyarországTudógyógyászatUrológiaMaltaMedičina RespiratorjaUrologijaNederlandLongziekten en tuberculoseUrologieÓsterreich  Lungenkrankheiten


  Innere
Medizin und Pneumologie (B)UrologiePolskaChoroby ptucUrologiaPortugalPneumologiaUrologiaRomániaPneumologieUrologieSlovenijaPnevmologijaUrologijaSlovenskoPneumologia a ftizeológiaUrológiaSuomi/FinlandKeuhkosairaudet ja allergologia/Lungsjukdomar
och allergologiUrologia/UrologiSverigeLungsjukdomar (pneumologi)UrologiUnited KingdomRespirátory medicineUrology(A)   Od července 2011.


(B)  
Od června 2015.


 OrtopediePatologie Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 letMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienChirurgie orthopédique/Orthopedische heelkundeAnatomie pathologique/Pathologische anatomieBbnrapnaOpTonefli/m n TpaBMaTonomsqOĎLqa n KnMHMHHa naTonornsqČeská republikaOrtopedie a traumatologie pohybového ústrojíPatologieDanmarkOrtopaedisk kirurgiPatologisk anatomi og cytologyDeutschland  Orthopádie (und
Unfallchirurgie)


  Orthopádie
und Unfallchirurgie (A)PathologieEestiOrtopeediaPatoloogiaEAAá?Op0OTTL5lKIÍriaGoAoyiKn AvaiopiKqEspaňaCirugía ortopédica y traumatologíaAnatomía patológicaFranceChirurgie orthopédique et traumatologieAnatomie et cytologie pathologiquesHrvatskaOrtopedija i traumatologijaPatologija


Patologija
i citologija (c)IrelandTrauma and orthopaedic surgeryHistopathologyItaliaOrtopedia e traumatologíaAnatomia patologicaKúupogOp0OTTL5lKrínaGoAoyoavcrropía - laioAoyíaLatvijaTraumatologija un ortopedijaPatologijaLietuvaOrtopedija traumatologijaPatologijaLuxembourgOrthopédieAnatomie pathologiqueMagyarországOrtopédia és traumatologíaPatológiaMaltaKirurgija OrtopedikaIstopatologijaNederlandOrthopediePathologieÓsterreich  Orthopádie und
Orthopádische Chirurgie


  Orthopádie
und Traumatologie (B) 
Pathologie


 
Klinische Pathologie und Molekularpathologie (B)


 
Klinische Pathologie und NeuropathologiePolskaOrtopedia i traumatología narzqdu ruchuPatomorfologiaPortugalOrtopediaAnatomia patologicaRomániaOrtopedie si traumatologieAnatomie patologicáSlovenijaOrtopedska kirurgija; TravmatologijaPatologijaSlovenskoOrtopédiaPatologická anatomiaSuomi/FinlandOrtopedia ja
traumatología/ Ortopedi och traumatologiPatologia/PatologiSverigeOrtopediKlinisk patologiUnited KingdomTrauma and orthopaedic surgeryHistopathology(A)  
Od května 2006.


(B)  
Od června 2015.


(c) Od 3. listopadu 2015. NeurologiePsychiatrie Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienNeurologiePsychiatrie, particuliěrement de
l’adulte/Psychiatrie, meer bepaald in de volwassenpsychiatrieEbnrapi/mHepBHM bonecTMncnxuaTpusqČeská republikaNeurologiePsychiatrieDanmarkNeurologiPsykiatriDeutschlandNeurologiePsychiatrie und PsychotherapieEestiNeuroloogiaPsuhhiaatriaEkkáqNsupoAoyía^uxicnpiKríEspaňaNeurologíaPsiquiatríaFranceNeurologiePsychiatrieHrvatskaNeurologijaPsihijatrijaIrelandNeurologyPsychiatryItaliaNeurologíaPsichiatriaKÚTTpOLNsupoAoyía^uxicnpiKríLatvijaNeirologijaPsihiatrijaLietuvaNeurologijaPsichiatrijaLuxembourgNeurologiePsychiatrieMagyarországNeurologíaPszichiátriaMaltaNewrologijaPsikjatrijaNederlandNeurologiePsychiatrieÓsterreichNeurologiePsychiatrie und Psychotherapeutische MedizinPolskaNeurologíaPsychiatriaPortugalNeurologíaPsiquiatríaRomániaNeurologiePsihiatrieSlovenijaNevrologijaPsihiatrijaSlovenskoNeurologíaPsychiatriaSuomi/FinlandNeurologia/NeurologiPsykiatria/PsykiatriSverigeNeurologiPsykiatriUnited KingdomNeurologyGeneral psychiatry Radiologie a zobrazovací metodyRadiační onkologie Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienRadiodiagnostic/RontgendiagnoseRadiothérapie-oncologie/Radiotherapie-oncologieEbnrapi/m06pa3Ha
fli/iamocTi/iKaJlbHeneHeHne

Česká republikaRadiologie a
zobrazovací metodyRadiační onkologieDanmarkRadiologiKlinisk OnkologiDeutschland(Diagnostische)
RadiologieStrahlentherapieEestiRadioloogiaOnkoloogiaEkkáqAKTivoĎiayvcoaTiKríAKTivoGspcmxuTiKrí
- OyKOÁoyíaEspaňaRadiodiagnósticoOncología
radioterápicaFranceRadiodiagnostic et
imagerie médicaleOncologie option
oncologie radiothérapiqueHrvatskaKlinička
radiologijaOnkologija i
radioterapijaIrelandRadiologyRadiation oncologyItaliaRadiodiagnosticaRadioterapiaKúupogAKTivoAoyíaAKTivoGspcmxuTiKrí
OyKOÁoyíaLatvijaDiagnostiská
radiologijaTerapeitiská
radiologijaLietuvaRadiologijaOnkologija
radioterapijaLuxembourgRadiodiagnosticRadiothérapieMagyarországRadiológiaSugárterápiaMaltaRadjologijaOnkologija u
RadjoterapijaNederlandRadiologieRadiotherapieÓsterreichRadiologieStrahlentherapie-RadioonkologiePolskaRadiologia i
diagnostyka obrazowaRadioterapia
onkologicznaPortugalRadiodiagnósticoRadioterapia


RadioncologiaRomániaRadiologie-imagisticá
medicaláRadioterapieSlovenijaRadiologijaRadioterapija in
onkologijaSlovenskoRádiológiaRadiačná onkológiaSuomi/FinlandRadiologia/RadiologiSyopátaudit/CancersjukdomarSverigeMedicinsk
radiologi Radiologi (B)Tumorsjukdomar
(allmán onkologi) Onkologi (A)United KingdomClinical radiologyClinical oncology(A)   Od září 2008.


(B)  
Od května 2015.

 Plastická chirurgieKlinická biologie Minimální délka
oboru odborné přípravy: 5 letMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienChirurgie plastique, reconstructrice et
esthétique/Plastische, reconstructieve en esthetische heelkundeBiologie
clinique/Klinische biologieBbnrapusqnnacTMHHO-Bb3craHOBMTenHa m ecTen/NHa xupyprusqKni/iHi/NHa
naóopaTopusqČeská republikaPlastická chirurgie DanmarkPlastikkirurgi Deutschland  Plastische (und Ásthetische)
Chirurgie


  Plastische
und Ásthetische Chirurgie (A)Laboratoriumsmedizin
(B)EestiPlastika- ja rekonstruktiivkirurgiaLaborimeditsiinEAAá?nAaanKn XsipoupyiKnlaipiKq
(BiOTTaOoAoyía (E)EspaňaCirugía plástica, estética y reparadoraAnálisis clínicosFranceChirurgie plastique, reconstructrice et
esthétiqueBiologie médicaleHrvatskaPlastična, rekonstrukcijska i estetska
kirurgija IrelandPlastic, reconstructive and aesthetic surgery ItaliaChirurgia plastica, ricostruttiva ed esteticaPatologia clinica


Patologia clinica e biochimica
clinica (D)KúupogriAaonKrí XsipoupyiKií LatvijaPlastiská kirurgija LietuvaPlastiné ir rekonstrukciné chirurgijaLaboratoriné
medicínaLuxembourgChirurgie plastiqueBiologie cliniqueMagyarországPlasztikai (égési) sebészetOrvosi
laboratóriumi diagnosztikaMaltaKirurgija Plastika NederlandPlastische chirurgie ÓsterreichPlastische, Ásthetische und Rekonstruktive
Chirurgie Plastische, Rekonstruktive und Ásthetische Chirurgie (c)Medizinische
BiologiePolskaChirurgia plastycznaDiagnostyka
laboratoryjnaPortugalCirurgia plástica, estética e reconstrutivaPatologia clinicaRomániaChirurgie plasticá, esteticá si microchirurgie
reconstructiváMediciná de
laboratořSlovenijaPlastična, rekonstrukcijska in estetska
kirurgija SlovenskoPlastická chirurgiaLaboratórna
medicínaSuomi/FinlandPlastiikkakirurgia/Plastikkirurgi SverigePlastikkirurgi United KingdomPlastic surgery (A)  
Od roku 2006.


(B)  
Od roku 2012.


(c) Od června 2015.


(D) 
Od června 2015.


(E)  
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 30. prosinec 1994.
 Lékařská mikrobiologieKlinická biochemie Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien  BbnrapusqMMKpoČMonomflEl/lOXMMMflČeská republikaLékařská
mikrobiologieKlinická biochemie
DanmarkKlinisk mikrobiologiKlinisk biokemiDeutschland   Mikrobiologie
(Virologie) und Infektionsepidemiologie


   Mikrobiologie,
Virologie und Infektionsepidemiologie (c)Laboratoriumsmedizin
(A)Eesti  Ekkáq   cnpiKií BiouaOoAoyía


  
MiKpo(BioAoyíalaipiKií
(BiOTTaGoAoyía (F)EspaňaMicrobiología y parasitologíaBioquímica clínicaFrance  HrvatskaKlinička mikrobiologija IrelandMicrobiologyChemical pathologyItaliaMicrobiologia e virologiaBiochimica clinica
(F)KúupogMiKpo(BioAoyía LatvijaMikrobiologija Lietuva  LuxembourgMicrobiologieChimie biologiqueMagyarországOrvosi mikrobiológia MaltaMikrobijologijaPatologija KimikaNederlandMedische microbiologieKlinische chemie (B)Ósterreich 
Hygiene und Mikrobiologie


 
Klinische Mikrobiologie und Hygiene (D)


 
Klinische Mikrobiologie und Virologie (D)Medizinische und
Chemische LabordiagnostikPolskaMikrobiologia lekarska Portugal  Románia  SlovenijaKlinična mikrobiologijaMedicínská
biokemijaSlovenskoKlinická mikrobiológiaKlinická biochémiaSuomi/FinlandKliininen mikrobiologia/Klinisk mikrobiologiKliininen
kemia/Klinisk kemiSverigeKlinisk
bakteriologi Klinisk mikrobiologi (G)Klinisk kemiUnited KingdomMedical microbiology and virologyChemical pathology(A)  
Do roku 2012.


(B)  
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 4. duben 2000.


(c) Od května 2006.


(D) 
Od června 2015.


(E)  
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 3. červen 2015.


(F)  
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 30. prosinec 1994.


(G) 
Od května 2015.

 Alergologie a klinická imunologieHrudní chirurgie Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 5 letZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien Chirurgie thoracique/Heelkunde op de thorax (A)BbnrapnaKni/iHi/NHa MMyHonornarpbflHa xupyprusq KapflMOxupyprusqČeská republikaAlergologie a klinická imunologieHrudní chirurgieDanmarkKlinisk immunologiThoraxkirurgiDeutschland ThoraxchirurgieEesti TorakaalkirurgiaEkkáq XsipoupyiKií OúpaKO^EspaňaInmunología  Cirugía torácica


  Cirugía
cardiovascularFrance Chirurgie thoracique et cardiovasculaireHrvatskaAlergologija i klinička imunologija IrelandImmunology (clinical and laboratory)Cardiothoracic surgeryItalia   Chirurgia toracica


  CardiochirurgiaKúupogAvoooAoyíaXsipoupyiKií OúpaKO^LatvijaImunologijaTorakálá kirurgija
Sirds kirurgsLietuva Krútinés chirurgijaLuxembourgImmunologieChirurgie thoraciqueMagyarországAllergológia és klinikai immunológiaMellkassebészetMaltaImmunologijaKi ru rg ij a Ka rdj o-To rači kaNederland Cardio-thoracale chirurgieÓsterreich  Immunologie


  Klinische
Immunologie (B)ThoraxchirurgiePolskaImmunologia klinicznaChirurgia klatki piersiowejPortugal Cirurgia cardiotorácicaRománia Chirurgie toracicáSlovenija Torakalna kirurgijaSlovenskoKlinická imunológia a alergológiaHrudníková chirurgiaSuomi/Finland Sydán-ja rintaelinkirurgia/Hjárt- och
thoraxkirurgiSverigeKlinisk immunologi (c)ThoraxkirurgiUnited KingdomImmunologyCardo-thoracic surgery(A)  
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 1. leden 1983.


(B)  
Od června 2015.


(c) Datum zrušení ve smyslu čl. 27
odst. 3: 14. červen 2017.


 Dětská chirurgieCévní chirurgie Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 letMinimální délka oboru odborné přípravy: 5 letZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/ Chirurgie des vaisseaux/Bloedvatenheelkunde
(A)Belgien  BbnrapnafleTCKa xi/ipypmflCbflOBa xupyprusqČeská republikaDětská chirurgieCévní chirurgieDanmark KarkirurgiDeutschlandKinderchirurgieGefáBchirurgieEestiLastekirurgiaKardiovaskulaarkirurgiaEAAá?XsipoupyiKrí
riaíbwvAyysioxeipoupYiKríEspaňaCirugía pediátricaAngiología y
cirugía vascularFranceChirurgie infantileChirurgie
vasculaireHrvatskaDječja kirurgijaVaskularna
kirurgijaIrelandPaediatric surgery ItaliaChirurgia
pediatricaChirurgia vascolareKúupogXsipoupyiKrí
riaíbwvXsipoupyiKrí Ayy^íwvLatvijaBernu kirurgijaAsinsvadu kirurgijaLietuvaVaikq chirurgijaKraujagysliq
chirurgijaLuxembourgChirurgie pédiatriqueChirurgie
vasculaireMagyarországGyermeksebészetÉrsebészetMaltaKirurgija
PedjatrikaKirurgija VaskolariNederland  ÓsterreichKinder- und
JugendchirurgieAllgemeinchirurgie
und GefáBchirurgiePolskaChirurgia dzieci^caChirurgia
naczyniowaPortugalCirurgia pediátricaAngologia/Cirurgia
vascularRomániaChirurgie
pediatricáChirurgie vascularáSlovenija Kardiovaskularna
kirurgijaSlovenskoDětská chirurgiaCievna chirurgiaSuomi/FinlandLastenkirurgia/BarnkirurgiVerisuonikirurgia/KárlkirurgiSverigeBarn- och
ungdomskirurgiKárlkirurgiUnited KingdomPaediatric surgeryVascular surgery(A)
Datum zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3: 1. leden 1983.


 KardiologieGastroenterologie Minimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienCardiologieGastro-entérologie/Gastro-enterologieBbnrapusqKapfluonornsqracTpoeHTeponorna (A)Česká republikaKardiologieGastroenterologieDanmarkIntern medicín: kardiologiIntern medicín: gastroenterology og hepatologiDeutschland  Innere Medizin und
Schwerpunkt Kardiologie


  Innere
Medizin und Kardiologie (B)  Innere Medizin und
Schwerpunkt


Gastroenterologie


  Innere
Medizin und Gastroenterologie (B)


EestiKardioloogiaGastroenteroloogiaEAAá?KapóioAoyíaT aaipsvTspoAoyíaEspaňaCardiologíaAparato digestivoFranceCardiologie et maladies
vasculairesGastro-entérologie et hépatologieHrvatskaKardiologijaGastroenterologijaIrelandCardiologyGastro-enterologyItaliaMalattie
dell’apparato cardiovascolareGastroenterologia


Malattie
dell’apparato digerente (c)KúupogKapóioAoyíaT aaTpsvTspoAoyíaLatvijaKardiologijaGastroenterologijaLietuvaKardiologijaGastroenterologijaLuxembourgCardiologie et
angiologieGastro-enterologieMagyarországKardiológiaGasztroenterológiaMaltaKardjologijaGastroenterologijaNederlandCardiologieMaag-darm-leverziektenÓsterreichInnere Medizin und
KardiologieInnere Medizin und Gastroenterologie und
HepatologiePolskaKardiologiaGastrenterologiaPortugalCardiologíaGastrenterologiaRomániaCardiologieGastroenterologieSlovenijaKardiologija in
vaskularna medicínaGastroenterologijaSlovenskoKardiológiaGastroenterologiaSuomi/FinlandKardiologia/KardiologiGastroenterologia/GastroenterologiSverigeKardiologiMedicinsk gastroenterologi och hepatologiUnited KingdomCardiologyGastroenterology(A)  
Do 14. září 2010.


(B)  
Od října 2009.


(c) Od června 2015. RevmatologieHematologie a
transfúzní lékařství Minimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka
oboru odborné přípravy: 3 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienRhumathologie/reumatologie BbnrapusqPeBMaTonornsqKni/iHi/NHa xeiviaTonon/mČeská republikaRevmatologieHematologie a transfúzní lékařstvíDanmarkIntern medicín: reumatologiIntern medicín: haematologiDeutschland  Innere Medizin und
Schwerpunkt Rheumatologie


  Innere
Medizin und Rheumatologie (A)  Innere Medizin und
Schwerpunkt Hámatologie


und Onkologie


  Innere Medizin und
Hámatologie und


Onkologie (A)EestiReumatoloogiaHematoloogia

EkkáqPsupcrroÁOYÍaAipaToAoyíaEspaňaReumatologíaHematología y hemoterapiaFranceRhumatologie HrvatskaReumatologijaHematologijaIrelandRheumatologyHaematology (clinical and laboratory)ItaliaReumatologíaEmatologiaKúupogPsupcrroÁOYÍaAipaToAoyíaLatvijaReimatologijaHematologijaLietuvaReumatologijaHematologijaLuxembourgRhumatologieHématologieMagyarországReumatologíaHematológiaMaltaRewmatologijaEmatologijaNederlandReumatologie ÓsterreichInnere Medizin und
RheumatologieInnere Medizin und Hámatologie und
internistische OnkologiePolskaReumatologíaHematologíaPortugalReumatologíaImuno-hemoterapiaRomániaReumatologieHematologieSlovenijaRevmatologijaHematologijaSlovenskoReumatologíaHematológia a transfúziológiaSuomi/FinlandReumatologia/ReumatologiKliininen hematologia/Klinisk hematologiSverigeReumatologiHematologiUnited KingdomRheumatologyHaematology(A) Od
října 2009.


 EndokrinologieRehabilitační a
fyzikální medicína Minimální délka
oboru odborné přípravy: 3 rokyMinimální délka
oboru odborné přípravy: 3 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien Médecine physique et réadaptation/Fysische
geneeskunde en revalidatieBbnrapusqEHflOKpnHonornsq m bonecTM Ha oĎMAHaTa0M3MKanHa m
pexa6nnnTaL(MOHHa Me^i/iqi/iHaČeská republikaEndokrinologie a diabetologieRehabilitační a fyzikální medicínaDanmarkIntern medicín: endokrinologi Deutschland  Innere Medizin und
Schwerpunkt Endokrinologie


und Diabetologie


  Innere Medizin und
Endokrinologie und


Diabetologie (A)Physikalische und Rehabilitative MedizinEestiEndokrinoloogiaTaastusravi ja fusiaatriaEAAá?EvóOKpivoAoyíaOuaiKrj laipiKiq kcm ATTOKaiácnaariEspaňaEndocrinología y nutriciónMedicína física y rehabilitaciónFranceEndocrinologie - diaběte - maladies
métaboliquesMédecine physique et de réadaptation


HrvatskaEndokrinologija i
dijabetologijaFizikalna medicína
i rehabilitacijaIrelandEndocrinology and
diabetes mellitus ItaliaEndocrinologia e
malattie del ricambio Endocrinologia e malattie del metabolismo (B)Medicína fisica e
riabilitazione Medicína fisica e riabilitativa (B)KúupogEvóOKpivoAoyíaOuaiKrj IcupiKií kcm ATTOKaiácnaariLatvijaEndokrinologijaRehabilitologija
Fiziská rehabilitacija Fizikálá medicínaLietuvaEndokrinologijaFiziné medicína ir reabilitacijaLuxembourgEndocrinologie,
maladies du métabolisme et de la nutritionRééducation et
réadaptation fonctionnellesMagyarországEndokrinológiaFizikális medicína
és rehabilitációs orvoslásMaltaEndokrinologija u
Dijabete Nederland RevalidatiegeneeskundeÓsterreichInnere Medizin und
Endokrinologie und DiabetologiePhysikalische
Medizin und Allgemeine RehabilitationPolskaEndokrynologiaRehabilitacja
medycznaPortugalEndocrinologia/NutripáoMedicína fisica e
de reabilitapáoRomániaEndocrinologieReabilitare
MedicaláSlovenija Fizikalna in
rehabilitacijska medicínaSlovenskoEndokrinológiaFyziatria,
balneológia a liečebná rehabilitáciaSuomi/FinlandEndokrinologia/EndokrinologiFysiatria/FysiatriSverigeEndokrina
sjukdomar Endokrinologi och diabetologi (c)RehabiliteringsmedicinUnited KingdomEndocrinology and
diabetes mellitus (A)  
Od října 2009.


(B)   Od února 2015. (c)
Od září 2008. NeuropsychiatrieDermatovenerologie Minimální délka oboru odborné přípravy: 5 letMinimální délka oboru odborné přípravy: 3 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienNeuropsychiatrie (A)Dermato-vénéréologie/Dermato-venereologieBbnrapusq Ko>khm m BeHepi/NecKi/i
bonecTMČeská republika DermatovenerologieDanmark Dermato-venerologiDeutschlandNervenheilkunde
(Neurologie und Psychiatrie)Haut - und GeschlechtskrankheitenEesti DermatoveneroloogiaEAAácNsupoAoyía - ^uxicnpiKiíAsppaToAoyía -
AcppoóiaioAoyíaEspaňa Dermatología
médico-quirúrgica y venereologíaFranceNeuropsychiatrie (B)Dermatologie et
vénéréologieHrvatska Dermatologija i
venerologija

Ireland  ItaliaNeuropsichiatria (c)Dermatologia e venereologiaKúupogNsupoAoyía -
^uxicnpiKiíAsppaToAoyía - AcppočiaioAoyíaLatvija Dermatologija un venerologijaLietuva DermatovenerologijaLuxembourgNeuropsychiatrie (D)Dermato-vénéréologieMagyarország BórgyógyászatMalta Dermato-venerejologijaNederlandZenuw- en
zielsziekten (E)Dermatologie en venerologieÓsterreichNeurologie und
Psychiatrie (F)Haut- und GeschlechtskrankheitenPolska Dermatologia i wenerologiaPortugal DermatovenereologiaRománia DermatovenerologieSlovenija DermatovenerologijaSlovenskoNeuropsychiatriaDermatovenerológiaSuomi/Finland lhotaudit ja allergologia/Hudsjukdomar och
allergologiSverige Hud- och konssjukdomarUnited Kingdom  Data zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3:


(A)  
1. srpen 1987, s výjimkou osob, které začaly studovat před uvedeným
datem.


(B)  
31. prosinec 1971.


(c) 31. říjen 1999.


(D) 
Doklad o dosažené kvalifikaci se již neuděluje u vzdělávacích programů
zahájených po 5. březnu 1982.


(E)  
9. červenec 1984.


(F) 
31. březen 2004.


 RadiologieDětská a dorostová
psychiatrie Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien Psychiatrie, particuliěrement en psychiatrie
infanto- juvénile/Psychiatrie, meer bepaald in de kinder- en jeugdpsychiatrieBbnrapusqPaflMobMonomsqfleTCKa ncnxuaTpusqČeská republika Dětská a dorostová psychiatrieDanmark Berne- og ungdomspsykiatriDeutschlandRadiologieKinder- und Jugendpsychiatrie und-
psychotherapieEesti  EAAá?AKTivoAoyía -
PačioAoyíariaičoijjuxiaTpiKiíEspaňaElectroradiología (A) FranceElectro-radiologie
(B)Pédopsychiatrie (G)


HrvatskaKlinička
radiologijaDječja i adolescentna psihijatrijaIreland Child and adolescent psychiatryItaliaRadiologia (c)Neuropsichiatria infantileKúupog llaičoijjuxiaTpiKríLatvija Bernu psihiatrijaLietuva Vaikq ir paaugliq psichiatrijaLuxembourgÉlectroradiologie (D)Psychiatrie infantileMagyarországRadiologiaGyermek- és ifjúsági pszichiátriaMalta  NederlandRadiologie (E) ÓsterreichRadiologie (F)  Kinder- und
Jugendpsychiatrie


  Kinder- und
Jugendpsychiatrie und


Psychotherapeutische Medizin (H)Polska Psychiatria dzieci i mtodziežyPortugalRadiologiaPsiquiatria da infáncia e da adolescénciaRománia Psihiatrie pediatricáSlovenijaRadiologijaOtroška in mladostniška psihiatrijaSlovensko Dětská psychiatriaSuomi/Finland Lastenpsykiatria/BarnpsykiatriSverige Barn- och ungdomspsykiatriUnited Kingdom Child and adolescent psychiatryData zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3:


(A)  
1. únor 1984.


(B)  
3. prosinec 1971.


(c) 31. říjen 1993.


(D) 
Doklad o dosažené kvalifikaci se již neuděluje u vzdělávacích programů
zahájených po 5. březnu 1982.


(E)  
8. červenec 1984.


(F) 
31. březen 2004.


(G)  
1. leden 1991.


(H) 
Od června 2015. GeriatrieNefrologie Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


BelgienGériatrie/Geriatrie Bbnrapusqrepi/iaTpi/NHa
MeflmquHaHec|DponomaČeská republikaGeriatrieNefrologieDanmarkIntern medicin:
geriatrieIntern medicin: nefrologiDeutschland   Innere Medizin und
Schwerpunkt Nephrologie


  Innere
Medizin und Nephrologie (A)Eesti Nefroloogia

Ekkáq NscppoAoyíaEspaňaGeriatríaNefrologíaFrance NéphrologieHrvatskaGerijatrijaNefrologijaIrelandGeriatrie medicineNephrologyItaliaGeriatriaNefrologiaKúupogr npiaipiKnNscppoAoyíaLatvija NefrologijaLietuvaGeriatrijaNefrologijaLuxembourgGériatrieNéphrologieMagyarországGeriátriaNefrologiaMaltaGerjatrijaNefrologijaNederlandKlinische geriatrie Ósterreich Innere Medizin und
NéphrologiePolskaGeriatriaNefrologiaPortugal NefrologiaRomániaGeriatrie si gerontologieNefrologieSlovenija NefrologijaSlovenskoGeriatriaNefrologiaSuomi/FinlandGeriatria/GeriatriNefrologia/NefrologiSverigeGeriatrikMedicínská
njursjukdomar (nefrologi) Njurmedicin (B)United KingdomGeriatrie medicineRenal medicine(A)   Od října 2009.


(B)  
Od května 2015. Infekční lékařstvíHygiena a
epidemiologie Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka
oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien  Bbnrapusql/ÍHc|DeKL(M03HM
6onec™CoL|i/ianHa Me^i/mi/ma m 3flpaBeH MeHMfl>KMbHT KOMyHanHa
xi/in/ieHaČeská republikaInfekční lékařstvíHygiena a epidemiologieDanmarkIntern medicín:
infektionsmedicinSamfundsmedicinDeutschland Óffentliches GesundheitswesenEestiInfektsioonhaigused EAAá? KoivcoviKrj IcnpiKiíEspaňa Medicína preventiva y salud publicaFrance Santé publique et médecine sociáleHrvatskaInfektologijaJavnozdravstvena medicína


IrelandInfectious diseasesPublic health medicineItaliaMalattie infettive


Malattie infettive e tropicali (B)Igiene e medicína preventivaKúupogAoipú5r| Noonpaia (c)— YysiovoAoYÍa  — KoivonKrí IcupiKiíLatvijaInfektologija LietuvaInfektologija LuxembourgMaladies
contagieusesSanté publiqueMagyarországInfektológiaMegelózó orvostan és népegészségtanMaltaMard InfettivSahha PubblikaNederland Maatschappij en gezondheidÓsterreichInnere Medizin und Infektiologie  Sozialmedizin


  Public
Health (A)PolskaChoroby zakažneZdrowie publiczne, epidemiologiaPortugalDoenpas infecciosasSaúde publicaRomániaBoli infectioaseSánátate publicá si managementSlovenijaInfektologijaJavno zdravjeSlovenskoInfektológiaVeřejné zdravotnictvoSuomi/FinlandInfektiosairaudet/lnfektionssjukdomarTerveydenhuolto/HálsovárdSverigeInfektionssjukdomarSocialmedicinUnited KingdomInfectious diseasesPublic health medicine(A)  
Od června 2015.


(B)  
Od února 2015.


(c) Datum zrušení ve smyslu čl. 27
odst. 3: 8. prosinec 2016.
 Klinická farmakologiePracovní lékařství Minimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien Médecine du
travail/ArbeidsgeneeskundeBbnrapusqKni/iHi/NHa
cf)apMaKonorMfl m Tepam/m
OapiviaKonon/mTpyflOBa MeflmquHaČeská republikaKlinická
farmakologiePracovní lékařstvíDanmarkKlinisk farmakologiArbejdsmedicinDeutschlandPharmakologie und
ToxikologieArbeitsmedizinEesti  Ekkáq laipiKiq Tr|L
Epyaaía^EspaňaFarmacología
clínicaMedicína del
trabajoFrance Médecine du travailHrvatskaKlinička
farmakologija s toksikologijomMedicína rada i
športaIrelandClinical
pharmacology and therapeutics Pharmaceutical Medicine (D)Occupational
medicine
ItaliaFarmacologia


Farmacologia
e tossicologia clinica (B)Medicína del lavoroKúupog laipiKn ti-|L
Epyaaía^Latvija ArodslimTbasLietuva Darbo medicínaLuxembourg Médecine du travailMagyarországKlinikai farmakológiaFoglalkozás-orvostan (uzemorvostan)MaltaFarmakologija Klinika u t-TerapewtikaMedičina OkkupazzjonaliNederland Arbeid en gezondheid,
bedrijfsgeneeskunde


Arbeid
en gezondheid, verzekeringsgeneeskundeÓsterreichPharmakologie und ToxikologieArbeitsmedizin


Arbeitsmedizin
und angewandte Physiologie (A)PolskaFarmakologia klinicznaMedycyna pracyPortugal Medicína do trabalhoRomániaFarmacologie clinicáMedicína munciiSlovenija Medicína děla, prometá in športaSlovenskoKlinická farmakológiaPracovně lekárstvoSuomi/FinlandKliininen farmakologia ja láákehoito/Klinisk
farmakologi och lákemedelsbehandlingTyoterveyshuolto/ForetagshálsovárdSverigeKlinisk farmakologiYrkes- och
miljomedicin Arbets- och miljomedicin (c)United KingdomClinical pharmacology and therapeuticsOccupational medicine(A)  
Od června 2015.


(B)  
Od února 2015.


(c) Od září 2008.


(D) Od července 2017.
 Alergologie a klinická imunologieNukleární medicína Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien Médecine nucléaire/Nucleaire
geneeskundeBbnrapusqKni/iHi/NHa
anepronornsqHyKneapHa
Me^i/mi/maČeská republikaAlergologie a
klinická imunologieNukleární medicínaDanmark Klinisk fysiologi
og nuklearmedicinDeutschland NuklearmedizinEesti  EkkáqAAAspYioAoyíariupr|viKn laipiKnEspaňaAlergologíaMedicína nuclearFrance Médecine nucléaireHrvatskaAlergologija i
klinička imunologijaNuklearna medicínaIreland  
ItaliaAllergologia ed
immunologia clinicaMedicína nucleareKúupogAAAspYioAoyíanupnviKií IcupiKiíLatvijaAlergologija LietuvaAlergologija ir
klinikiné imunologija Luxembourg Médecine nucléaireMagyarországAllergologia és
klinikai immunologiaNukleáris medicínaMalta Medičina NukleariNederlandAllergologie (A)Nucleaire
geneeskundeÓsterreich NuklearmedizinPolskaAlergologiaMedycyna nuklearnaPortugalImuno-alergologiaMedicína nuclearRomániaAlergologie si
imunologie clinicáMediciná nuclearáSlovenija Nuklearna medicínaSlovenskoKlinická imunológia
a alergologiaNukleárna medicínaSuomi/Finland Kliininen
fysiologia ja isotooppilááketiede/Klinisk fýsiologi och nukleármedicinSverigeAllergisjukdomarNukleármedicin
Nukleármedicin (B)United Kingdom Nuclear medicine(A)   Datum zrušení ve
smyslu čl. 27 odst. 3: 12. srpen 1996.


(B)  
Od září 2008. Maxilofaciální
chirurgie (základní vzdělávání lékařů)Biologická hematologie Minimální délka
oboru odborné přípravy: 5 letMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien  BbnrapusqJli/meBO-HentocTHa xupypruaTpaHCc|Dy3MOHHa
xeMaTonornaČeská republikaMaxilofaciální chirurgie Danmark  Deutschland  Eesti  Ekkáq  EspaňaCirugía oral y maxilofacial FranceChirurgie maxillo-faciale et stomatologieHématologieHrvatskaMaksilofacijalna kirurgija Ireland  ItaliaChirurgia maxillo-facciale Kúupog  LatvijaMutes, sejas un žokju kirurgija 

LietuvaVeido ir žandikauliq
chirurgija LuxembourgChirurgie
maxillo-facialeHématologie
biologiqueMagyarországSzájsebészet (A) Malta  Nederland  ÓsterreichMund- Kiefer- und
Gesichtschirurgie (B) PolskaChirurgia
szczekowo-twarzowa PortugalCirurgia maxilo-facialHematologia clinicaRománia  SlovenijaMaxilofacialna
kirurgija SlovenskoMaxilofaciálna
chirurgia Suomi/Finland  Sverige  United Kingdom  Data zrušení ve smyslu čl. 27 odst. 3:


(A)  
30. září 2007.


(B) 
28. února 2013. StomatologieDermatologie Minimální délka oboru odborné přípravy: 3 rokyMinimální délka oboru odborné přípravy: 4 rokyZeměNázevNázevBelgique/Belgiě/


Belgien  Bbnrapusq  Česká republika  Danmark  Deutschland  Eesti  EAAác  EspaňaEstomatología FranceStomatologie Hrvatska  Ireland DermatologyItaliaOdontostomatologia
(A) Kúupog  Latvija  Lietuva  LuxembourgStomatologie Magyarország  Malta DermatologijaNederland  Ósterreich  Polska  PortugalEstomatologia Románia  Slovenija  Slovensko  Suomi/Finland  Sverige  United Kingdom