283/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 108 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 11. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
283

ZÁKON
ze dne 11. června 2020,
kterým se mění zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna daňového řádu


Čl. I

        Zákon č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění zákona č. 30/2011 Sb., zákona č. 458/2011 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 267/2014 Sb., zákona č. 375/2015 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 368/2016 Sb., zákona č. 170/2017 Sb., zákona č. 94/2018 Sb., zákona č. 80/2019 Sb., zákona č. 111/2019 Sb. a zákona č. 337/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 3 se slova „přiznání, hlášení nebo vyúčtování (dále jen „řádné daňové tvrzení“) a dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování (dále jen „dodatečné daňové tvrzení“)“ nahrazují slovem „tvrzení“.

        2.  V § 1 se doplňuje odstavec  4, který zní:

        „(4)  Daňovým tvrzením je

a)   řádné daňové tvrzení, a to daňové přiznání, hlášení nebo vyúčtování,

b)   dodatečné daňové tvrzení, a to dodatečné daňové přiznání, následné hlášení nebo dodatečné vyúčtování.“.

        3.  V § 31 odst. 1 se slova „Daňový subjekt nebo jeho zástupce“ nahrazují slovy „Osoba zúčastněná na správě daní“.

        4.  V § 34 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňuje se odstavec  2, který zní:

        „(2)  Pokud osoba zúčastněná na správě daní učinila podání elektronicky způsobem vyžadujícím dodatečné potvrzení, je pro určení počátku běhu lhůty pro vydání rozhodnutí nebo provedení jiného úkonu správce daně rozhodný den, kdy bylo podáno potvrzení tohoto podání.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna daňového řádu
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o dani z přidané hodnoty
Čl. V  
Čl. VI - Přechodná ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o Finanční správě České republiky
Čl. VII  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o Celní správě České republiky
Čl. VIII  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o dani z hazardních her
Čl. IX  
ČÁST SEDMÁ - Změna celního zákona
Čl. X  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona, kterým se mění některé zákony v oblasti daní a některé další zákony
Čl. XI  
ČÁST DEVÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. XII  
Zavřít
MENU