282/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 108 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 10. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
282

ZÁKON
ze dne 10. června 2020,
kterým se mění zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 62/2003 Sb., o volbách do Evropského parlamentu a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 320/2009 Sb., zákona č. 222/2012 Sb., zákona č. 58/2014 Sb., zákona č. 114/2016 Sb., zákona č. 322/2016 Sb., zákona č. 90/2017 Sb. a zákona č. 38/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 14 písmeno d) zní:

„d)   projednává přestupky na úseku voleb do Evropského parlamentu,“.

        2.  V § 62 se odstavec  1 zrušuje.

Dosavadní odstavce  2 až 4 se označují jako odstavce  1 až 3.

        3.  V § 62 odst. 1 písm. j) se slovo „nebo“ zrušuje.

        4.  V § 62 se na konci odstavce  1 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena l) a m), která znějí:

„l)   požádá pro tytéž volby do Evropského parlamentu o zápis do volební evidence ve více než jednom členském státě, nebo

m)  hlasuje v týchž volbách do Evropského parlamentu více než jednou.“.

        5.  V § 62 odstavce  2 a 3 znějí:

        „(2)  K projednání přestupku podle

a)   odstavce  1 písm. a) až d) a f) až k) je příslušný Úřad; proti rozhodnutí Úřadu nelze podat rozklad ani jej přezkoumat v přezkumném řízení,

b)   odstavce  1 písm. e) je příslušný krajský úřad podle místa bydliště fyzické osoby; pokuta je příjmem rozpočtu kraje, který ji uložil,

c)   odstavce  1 písm. l) a m) je příslušný pověřený obecní úřad podle místa bydliště fyzické osoby.

        (3)  Za přestupek lze uložit pokutu

a)   až do výše 5 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm. l),

b)   až do výše 10 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm. m),

c)   od 10 000 Kč do 100 000 Kč, jde-li o přestupek podle odstavce  1 písm. a) až k).“.


Čl. II
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2021.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU