269/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 101 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 11. června 2020 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 2. června 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
269

VYHLÁŠKA
ze dne 2. června 2020,
kterou se mění vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 66 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 64/2014 Sb. a zákona č. 319/2016 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 5 odst. 5, § 20 odst. 4, § 22 odst. 5 a § 35 odst. 4 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění vyhlášky č. 243/1996 Sb., vyhlášky č. 346/2000 Sb., vyhlášky č. 413/2001 Sb., vyhlášky č. 577/2004 Sb., vyhlášky č. 58/2013 Sb., vyhlášky č. 8/2015 Sb., vyhlášky č. 117/2017 Sb. a vyhlášky č. 48/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 písm. e) se slovo „např.“ zrušuje.

        2.  V § 1 se na konci odstavce  2 tečka nahrazuje čárkou a doplňují se písmena c) a d), která znějí:

„c)   nástupištní stěnou bariéra, která zabraňuje pádu osob do kolejiště a jejíž součástí jsou nástupištní dveře pro cestující u nástupní hrany,

d)   vodicí linií hmatová úprava v ploše nástupiště a dalších pochozích plochách užívaných veřejností.“.

        3.  § 21 včetně nadpisu zní:


㤠21

Minimální vybavenost železniční stanice
a železniční zastávky

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU