262/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Částka: 097 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 2. června 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 27. května 2020 Nabývá účinnosti: 3. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
262

ZÁKON
ze dne 27. května 2020,
kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, ve znění zákona č. 234/2020 Sb., se mění takto:

        1.  Na konci textu nadpisu § 2 se doplňují slova „v případě osoby samostatně výdělečně činné“ a odstavec  3 se zrušuje.

        2.  V § 2 odstavec  1 zní:

        „(1)  Subjektem kompenzačního bonusu je osoba samostatně výdělečně činná podle zákona upravujícího důchodové pojištění. Osoba podle věty první není subjektem kompenzačního bonusu, pokud jde o osobu vykonávající činnost, v jejímž důsledku je tato osoba účastna nemocenského pojištění jako zaměstnanec; to však neplatí, pokud

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU