255/2020 Sb.Zákon o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů

Částka: 094 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 27. května 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 20. května 2020 Nabývá účinnosti: 27. května 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
255

ZÁKON
ze dne 20. května 2020
o snížení penále z pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti placeného zaměstnavateli jako poplatníky v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020 a o změně některých zákonů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

SNÍŽENÍ PENÁLE Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI PLACENÉHO ZAMĚSTNAVATELI JAKO POPLATNÍKY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII V ROCE 2020


§ 1

        (1)  Pokud zaměstnavatel jako poplatník nezaplatil pojistné na sociální zabezpečení a příspěvek na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „pojistné“) za kalendářní měsíce květen 2020 až červenec 2020 ve lhůtě stanovené podle § 9 zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti (dále jen „zákon o pojistném“) nebo pojistné zaplatil v nižší částce a dluh vzniklý z tohoto důvodu uhradí nejpozději do 20. října 2020, snižuje se penále stanovené podle § 20 zákona o pojistném z tohoto dluhu o 80 %; každá platba penále se zaokrouhluje na celé koruny směrem nahoru. Podmínkou pro toto snížení penále je, že zaměstnavatel za všechny kalendářní měsíce uvedené ve větě první odvedl pojistné, které jsou povinni platit jeho zaměstnanci, ve stanovené lhůtě a ve výši uvedené na přehledu podle § 9 zákona o pojistném.

        (2)  Platba zaměstnavatele zaplacená na příslušný účet příslušné okresní správy sociálního zabezpečení v období od 1. června 2020 do 20. října 2020 se použije, pokud je splněna podmínka pro snížení penále uvedená v odstavci  1 větě poslední a pokud zaměstnavatel neurčí jinak, v tomto pořadí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - SNÍŽENÍ PENÁLE Z POJISTNÉHO NA SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ A PŘÍSPĚVKU NA STÁTNÍ POLITIKU ZAMĚSTNANOSTI PLACENÉHO ZAMĚSTNAVATELI JAKO POPLATNÍKY V SOUVISLOSTI S MIMOŘÁDNÝMI OPATŘENÍMI PŘI EPIDEMII V ROCE 2020
§ 1  
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
§ 2  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
§ 3  
§ 4 - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
§ 5  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o některých úpravách v sociálním zabezpečení v souvislosti s mimořádnými opatřeními při epidemii v roce 2020, ve znění zákona č. 230/2020 Sb.
§ 6  
§ 7 - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
§ 8  
Zavřít
MENU