251/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra

Částka: 092 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 22. května 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 11. května 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
251

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 11. května 2020,
kterým se mění nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra        Vláda nařizuje podle § 49 odst. 6 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 26/2008 Sb.:


Čl. I

        Nařízení vlády č. 271/2017 Sb., o oceněních udělovaných Ministerstvem vnitra, se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 1 se za slova „útvaru Policie České republiky“ vkládají slova „ , středisku Probační a mediační služby“ a za slovo „nejlepších“ se vkládá slovo „realizovaných“.

        2.  V § 8 odst. 1 se slova „nebo středisku Probační a mediační služby České republiky“ nahrazují slovy „ , středisku Probační a mediační služby nebo právnické osobě věnující se prevenci kriminality“.


Čl. II
Účinnost

        Toto nařízení nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Předseda vlády:
Ing. Babiš v. r.

1.  místopředseda vlády a ministr vnitra:

Hamáček v. r.

MENU