249/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 2020 Nabývá účinnosti: 19. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
249

ZÁKON
ze dne 13. května 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 v oblasti sportu        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

        Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti sportu v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.


§ 2

        Národní sportovní agentura vykonává ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona působnost podle § 3d odst. 1 písm. c) a d) zákona č. 115/2001 Sb., o podpoře sportu, ve znění pozdějších předpisů, s výjimkou podpory, o níž bylo nebo bude rozhodnuto Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy prostřednictvím jím vyhlašovaných programů na rozvoj a podporu sportu, turistiky a sportovní reprezentace; ministerstvo postupuje podle čl. II bodu 2 zákona č. 178/2019 Sb.


§ 3
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

MENU