247/2020 Sb.Zákon o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí

Částka: 091 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 19. května 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 13. května 2020 Nabývá účinnosti: 19. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
247

ZÁKON
ze dne 13. května 2020
o některých opatřeních ke zmírnění dopadů epidemie koronaviru označovaného jako SARS CoV-2 na oblast kulturních akcí        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        Tento zákon upravuje některá opatření v oblasti kulturních festivalů, přehlídek a obdobných kulturních akcí (dále jen „kulturní akce“) v souvislosti s epidemií koronaviru označovaného jako SARS CoV-2.


§ 2

Působnost

        Tento zákon se použije na kulturní akce s předpokládaným termínem konání do 31. října 2020.


§ 3

Ochranná doba

        (1)  Ochranná doba je doba, o kterou se odkládá povinnost pořadatele kulturní akce podle § 2 (dále jen „pořadatel“) k vrácení vstupného za kulturní akci podle § 2 uhrazeného zákazníkem nebo v jeho prospěch před nabytím účinnosti tohoto zákona.

        (2)  Ochranná doba počíná běžet dnem oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce prostřednictvím hromadných sdělovacích prostředků a končí dnem 31. října 2021, neskončí-li podle tohoto zákona dříve.


Poukaz na kulturní akci
§ 4

        (1)  Zákazník může do 31. března 2021 požádat pořadatele o poukaz na kulturní akci (dále jen „poukaz“). Pořadatel je povinen poukaz vydat nejméně v hodnotě uhrazeného vstupného.

        (2)  Poukaz je platný po dobu trvání ochranné doby.

        (3)  Poukaz obsahuje zejména

a)   peněžní částku odpovídající nejméně hodnotě uhrazeného vstupného a

b)   obchodní firmu nebo název nebo jméno a příjmení pořadatele, jeho identifikační číslo osoby a adresu sídla.

        (4)  Pořadatel vydá zákazníkovi poukaz v listinné podobě; v elektronické podobě je možné poukaz zákazníkovi vydat, jestliže byla původní smlouva uzavřena prostředky komunikace na dálku nebo s tím zákazník vyslovil souhlas.


§ 5

        (1)  Po dobu trvání ochranné doby nabídne na základě poukazu pořadatel zákazníkovi náhradní kulturní akci. Pořadatel nesmí požadovat od zákazníka nad rámec poukazu doplacení případného rozdílu v ceně vstupného oproti původní smlouvě.

        (2)  Ochranná doba končí, jestliže pořadatel

a)   nevydal zákazníkovi poukaz do 1 měsíce od jeho žádosti nebo

b)   nenabídl zákazníkovi do 6 měsíců od vydání poukazu náhradní kulturní akci s termínem konání do 31. října 2021.

        (3)  Je-li zákazníkem osoba, která je ke dni oznámení pořadatele o zrušení kulturní akce držitelem průkazu osoby se zdravotním postižením1), osoba vedená v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání, osoba těhotná, osoba čerpající mateřskou nebo rodičovskou dovolenou nebo osoba starší 65 let nebo osamělý rodič2) pečující o nezaopatřené dítě3), ochranná doba rovněž končí, jestliže takový zákazník požádá pořadatele o vrácení vstupného.

        (4)  Povinnost vrácení vstupného, jejíž plnění bylo odloženo po dobu trvání ochranné doby, se považuje za splněnou využitím poukazu k úhradě vstupného na náhradní kulturní akci, které není nižší než peněžní částka podle § 4 odst. 3 písm. a).

        (5)  Pořadatel zákazníkovi na základě jeho žádosti vrátí veškeré uhrazené platby nejpozději do 14 dnů od skončení ochranné doby.

§ 6

        Pořadatel jasným, srozumitelným a zřetelným způsobem poučí zákazníka o jeho právech podle tohoto zákona.


§ 7
Účinnost

        Tento zákon nabývá účinnosti dnem jeho vyhlášení.


Vondráček v. r.

Zeman v. r.

Babiš v. r.

_______________________________
1)
§ 34 zákona č. 329/2011 Sb., o poskytování dávek osobám se zdravotním postižením a o změně souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
2)
§ 7 odst. 7 zákona č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů.
3)
§ 11 odst. 1 zákona č. 117/1995 Sb., ve znění zákona č. 366/2011 Sb.
MENU