234/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2

Částka: 085 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 7. května 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 5. května 2020 Nabývá účinnosti: 8. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
234

ZÁKON
ze dne 5. května 2020,
kterým se mění zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 159/2020 Sb., o kompenzačním bonusu v souvislosti s krizovými opatřeními v souvislosti s výskytem koronaviru SARS CoV-2, se mění takto:

        1.  V § 2 odst. 1 se za slovo „zaměstnanec“ doplňují slova „ , přičemž se jedná o výkon zaměstnání v jiných činnostech než v činnosti pedagogické“.

        2.  V § 5 se slovo „Bonusovým“ nahrazuje slovy „Prvním bonusovým“.

        3.  V § 5 se dosavadní text označuje jako odstavec  1 a doplňují se odstavce  2 a 3, které znějí:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU