217/2020 Sb.Nařízení vlády, kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020

Částka: 079 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 29. dubna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 27. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 1. května 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
217

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 27. dubna 2020,
kterým se mění některá nařízení vlády v oblasti zemědělství
v souvislosti s mimořádnou epidemií v roce 2020        Vláda nařizuje podle § 2b odst. 2 a § 2c odst. 5 zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění zákona č. 128/2003 Sb., zákona č. 85/2004 Sb., zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb., a podle § 1 odst. 3 zákona č. 256/2000 Sb., o Státním zemědělském intervenčním fondu a o změně některých dalších zákonů (zákon o Státním zemědělském intervenčním fondu), ve znění zákona č. 441/2005 Sb., zákona č. 291/2009 Sb. a zákona č. 179/2014 Sb.:


ČÁST PRVNÍ

Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití


Čl. I

        V § 16 nařízení vlády č. 308/2004 Sb., o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití, se doplňují odstavce  3 a 4, které znějí:

        „(3)  Pro rok 2020 lze žádost o poskytnutí náhrady podle § 5 odst. 8 doručit Fondu do 15. června 2020.

        (4)  Je-li pro rok 2020 žádost o poskytnutí náhrady doručena po lhůtě uvedené v odstavci  3, použije se § 5 odst. 9 obdobně.“.


Čl. II

Přechodné ustanovení

        Řízení o žádostech pro rok 2020 zahájená podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto nařízení, se dokončí podle nařízení vlády č. 308/2004 Sb., ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti tohoto nařízení.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy a na založení porostů rychle rostoucích dřevin na zemědělské půdě určených pro energetické využití
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zalesňování zemědělské půdy
Čl. III  
Čl. IV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování národních doplňkových plateb k přímým podporám
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na zachování hospodářského souboru lesního porostu v rámci opatření Natura 2000 v lesích
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení podmínek pro poskytování dotací na lesnicko-environmentální opatření
Čl. IX  
Čl. X - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna nařízení vlády o stanovení některých podmínek poskytování přímých plateb zemědělcům a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě
Čl. XIII  
Čl. XIV - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací na opatření dobré životní podmínky zvířat
Čl. XV  
Čl. XVI - Přechodné ustanovení
ČÁST DEVÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění agroenvironmentálně-klimatických opatření a o změně nařízení vlády č. 79/2007 Sb., o podmínkách provádění agroenvironmentálních opatření, ve znění pozdějších předpisů
Čl. XVII  
Čl. XVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST DESÁTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění opatření ekologické zemědělství
Čl. XIX  
Čl. XX - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření zalesňování zemědělské půdy a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Čl. XXI  
Čl. XXII - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování dotací v rámci opatření lesnicko-environmentální a klimatické služby a ochrana lesů a o změně některých souvisejících nařízení vlády
Čl. XXIII  
Čl. XXIV - Přechodné ustanovení
ČÁST TŘINÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro horské oblasti a jiné oblasti s přírodními nebo jinými zvláštními omezeními a o změně souvisejících nařízení vlády
Čl. XXV  
Čl. XXVI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTRNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách poskytování plateb pro přechodně podporované oblasti s přírodními omezeními
Čl. XXVII  
Čl. XXVIII - Přechodné ustanovení
ČÁST PATNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujících agroenvironmentálně-klimatických opatření
Čl. XXIX  
Čl. XXX - Přechodné ustanovení
ČÁST ŠESTNÁCTÁ - Změna nařízení vlády o podmínkách provádění navazujícího opatření ekologické zemědělství
Čl. XXXI  
Čl. XXXII - Přechodné ustanovení
ČÁST SEDMNÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XXXIII  
Zavřít
MENU