186/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 069 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. dubna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 16. dubna 2020 Nabývá účinnosti: 24. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
186

ZÁKON
ze dne 16. dubna 2020,
kterým se mění zákon č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

Změna zákona o spotřebitelském úvěru

        V § 122 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, ve znění zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 303/2017 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se doplňují odstavce  4 a 5, které znějí:

        „(4)  U dluhu ze spotřebitelského úvěru, s jehož plněním je spotřebitel v prodlení delším než 90 dnů, vzniká věřiteli právo pouze na úrok, který odpovídá úroku určenému zápůjční úrokovou sazbou ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou pro první den kalendářního pololetí, v němž došlo k prodlení, zvýšené o 8 procentních bodů, nebyl-li sjednán úrok nižší.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I - Změna zákona o spotřebitelském úvěru
Čl. II - Přechodná ustanovení
Čl. III - Účinnost
Zavřít
MENU