166/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích

Částka: 060 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
166

ZÁKON
ze dne 18. března 2020,
kterým se mění zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


Čl. I

        Zákon č. 354/2019 Sb., o soudních tlumočnících a soudních překladatelích, se mění takto:

        1.  V § 7 odst. 1 písm. d) se slova „f) až l)“ nahrazují slovy „f) až k)“, slova „f) až m)“ se nahrazují slovy „f) až l)“, slova „a) až f)“ se nahrazují slovy „a) až e)“, slova „a) až g)“ se nahrazují slovy „a) až f)“ a slova „§ 14 odst. 1 písm. d)“ se nahrazují slovy „§ 14 odst. 1 písm. c)“.

        2.  V § 14 odst. 1 se písmeno b) zrušuje.

Dosavadní písmena c) a d) se označují jako písmena b) a c).

        3.  V § 16 odst. 1 písmeno j) zní:

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU