163/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 060 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 15. dubna 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 18. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
163

ZÁKON
ze dne 18. března 2020,
kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna občanského zákoníku


Čl. I

        Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění zákona č. 460/2016 Sb., zákona č. 303/2017 Sb., zákona č. 111/2018 Sb., zákona č. 171/2018 Sb. a zákona č. 33/2020 Sb., se mění takto:

        1.  § 1124 a 1125 znějí:


㤠1124

        (1)  Bylo-li spoluvlastnictví založeno pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu po dobu šesti měsíců ode dne vzniku spoluvlastnictví předkupní právo, ledaže spoluvlastník podíl převádí jinému spoluvlastníku nebo svému manželu, sourozenci nebo příbuznému v řadě přímé. Neujednají-li si spoluvlastníci, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

        (2)  Předkupní právo mají spoluvlastníci i v případě, že některý ze spoluvlastníků převádí podíl bezúplatně; tehdy mají spoluvlastníci právo podíl vykoupit za obvyklou cenu. To platí i v jiných případech zákonného předkupního práva.


§ 1125

        (1)  Vzniklo-li spoluvlastnictví k zemědělskému závodu pořízením pro případ smrti nebo jinou právní skutečností tak, že spoluvlastníci nemohli svá práva a povinnosti od počátku ovlivnit, a převádí-li některý ze spoluvlastníků svůj podíl, mají ostatní spoluvlastníci k podílu předkupní právo; předkupní právo se vztahuje i na dědický podíl. Neujednají-li si spoluvlastníci nebo spoludědicové, jak předkupní právo vykonají, mají právo vykoupit podíl poměrně podle velikosti podílů.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna občanského zákoníku
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o obchodních korporacích
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona, kterým se upravují některé otázky související s poskytováním plnění spojených s užíváním bytů a nebytových prostorů v domě s byty
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o katastru nemovitostí
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o převodu vlastnického práva k jednotkám a skupinovým rodinným domům některých bytových družstev
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU