116/2020 Sb.Zákon o náhradě újmy způsobené povinným očkováním

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. března 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. března 2020 Nabývá účinnosti: 8. dubna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
116

ZÁKON
ze dne 4. března 2020
o náhradě újmy způsobené povinným očkováním


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje podmínky, za nichž stát nahradí újmu způsobenou povinným očkováním podle zákona o ochraně veřejného zdraví1).

        (2)  Tímto zákonem není vyloučena povinnost státu k náhradě újmy podle jiných zákonů.


§ 2

Rozsah náhrady újmy

        (1)  Stát nahradí osobě, která se podrobila povinnému očkování, jež provedl poskytovatel zdravotních služeb2), (dále jen „očkovaný“), dojde-li následkem povinného očkování k zvlášť závažnému ublížení na zdraví očkovaného, vytrpěné bolesti, ztrátu na výdělku a ztížení společenského uplatnění způsobené povinným očkováním. V takovém případě stát hradí též účelně vynaložené náklady spojené s péčí o zdraví očkovaného, s péčí o jeho osobu nebo jeho domácnost tomu, kdo je vynaložil.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Rozsah náhrady újmy
§ 3 - Domněnka příčinné souvislosti mezi újmou na zdraví a povinným očkováním
§ 4 - Uplatnění práva na náhradu újmy
§ 5  
§ 6 - Nezávislá odborná komise
§ 7 - Regresní úhrada
§ 8 - Zmocňovací ustanovení
§ 9 - Ustanovení společná a přechodná
§ 10 - Účinnost
Zavřít
MENU