115/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. března 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 4. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
115

ZÁKON
ze dne 4. března 2020,
kterým se mění zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o silniční dopravě


Čl. I

        Zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve znění zákona č. 38/1995 Sb., zákona č. 304/1997 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 150/2000 Sb., zákona č. 361/2000 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 577/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 186/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 229/2005 Sb., zákona č. 253/2005 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 374/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 130/2008 Sb., zákona č. 250/2008 Sb., zákona č. 274/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 119/2012 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 277/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 2 se slova „ozbrojenými bezpečnostními“ nahrazují slovem „bezpečnostními“.

        2.  V § 2 se za odstavec  9 vkládá nový odstavec  10, který zní:

        „(10)  Zprostředkovatel taxislužby je osoba, která za úplatu zprostředkuje uzavření přepravní smlouvy mezi dopravcem a objednatelem přepravy, jejímž předmětem je poskytnutí taxislužby.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o silniční dopravě
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna živnostenského zákona
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o silničním provozu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o dráhách
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VII  
Zavřít
MENU