113/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 043 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 24. března 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. března 2020 Nabývá účinnosti: 1. června 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
113

ZÁKON
ze dne 3. března 2020,
kterým se mění zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení
a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky
ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky,
ve znění pozdějších předpisů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení


Čl. I

        Zákon č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 391/2002 Sb., zákona č. 482/2004 Sb., zákona č. 61/2005 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 71/2010 Sb., zákona č. 239/2012 Sb., zákona č. 276/2012 Sb., zákona č. 111/2018 Sb. a zákona č. 307/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V názvu zákona se slova „rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů“ nahrazují slovy „podpory investic“.

        2.  V nadpisu části první se slova „ROZVOJE BYDLENÍ“ nahrazují slovy „PODPORY INVESTIC“.

        3.  V § 1 odst. 1 větě první se slova „rozvoje bydlení“ nahrazují slovy „podpory investic“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o Státním fondu rozvoje bydlení
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o podpoře regionálního rozvoje
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o podpoře výstavby družstevních bytů ze Státního fondu rozvoje bydlení
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU