68/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.

Částka: 029 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 12. března 2020 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 6. března 2020 Nabývá účinnosti: 27. března 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
68

VYHLÁŠKA
ze dne 6. března 2020,
kterou se mění vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění,
rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích,
ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb.        Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 5 odst. 6 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, (dále jen „zákon“):


Čl. I

        Vyhláška č. 330/2012 Sb., o způsobu posuzování a vyhodnocení úrovně znečištění, rozsahu informování veřejnosti o úrovni znečištění a při smogových situacích, ve znění vyhlášky č. 83/2017 Sb., se mění takto:

        1.  Za § 1 se vkládá nový § 1a, který včetně nadpisu zní:

㤠1a

Vymezení pojmů

        (1)  Celostátním cílem snížení expozice částicemi PM2,5 se rozumí procento snížení průměrné expozice obyvatelstva pro období referenčního roku za účelem omezení škodlivých účinků na lidské zdraví, jehož má být dosaženo pokud možno ve lhůtě stanovené směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2008/50/ES ze dne 21. května 2008 o kvalitě vnějšího ovzduší a čistším ovzduší pro Evropu.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Účinnost
Zavřít
MENU