47/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 022 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 26. února 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 29. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2024 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
47

ZÁKON
ze dne 29. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o zeměměřictví


Čl. I

        Zákon č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění zákona č. 120/2000 Sb., zákona č. 186/2001 Sb., zákona č. 319/2004 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 380/2009 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 298/2016 Sb. a zákona č. 183/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 2 písmeno m) zní:

„m)   digitální technickou mapou databázový soubor obsahující údaje o dopravní a technické infrastruktuře a vybraných přírodních, stavebních a technických objektech a zařízeních, které zobrazují a popisují jejich skutečný stav, a údaje o záměrech na provedení změn dopravní a technické infrastruktury.“.

        2.  V § 4 odst. 1 písmeno l) zní:

„l)   založení digitálních technických map a vyhotovení podkladů pro jejich vedení3).“.

        3.  Za § 4a se vkládají nové § 4b4d, které včetně nadpisů a poznámek pod čarou č. 13 a 14 znějí:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o zeměměřictví
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna stavebního zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o základních registrech
Čl. V  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě
Čl. VI  
ČÁST PÁTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. VII  
ČÁST ŠESTÁ - ÚČINNOST
Čl. VIII  
Zavřít
MENU