40/2020 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 018 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 17. února 2020 Autor předpisu: Ministerstvo dopravy
Přijato: 4. února 2020 Nabývá účinnosti: 1. července 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít
40

VYHLÁŠKA
ze dne 4. února 2020,
kterou se mění vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo dopravy stanoví podle § 91 odst. 1 zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a o změně zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění zákona č. 307/1999 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 411/2005 Sb., zákona č. 226/2006 Sb., zákona č. 170/2007 Sb., zákona č. 297/2009 Sb., zákona č. 152/2011 Sb., zákona č. 239/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 63/2017 Sb. a zákona č. 193/2018 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 7 odst. 6 a § 7b odst. 8 zákona:


Čl. I

        Vyhláška č. 343/2014 Sb., o registraci vozidel, ve znění vyhlášky č. 399/2015 Sb., vyhlášky č. 10/2017 Sb., vyhlášky č. 86/2017 Sb., vyhlášky č. 158/2017 Sb. a vyhlášky č. 72/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 29 odst. 6 se slova „ochrannými prvky“ nahrazují slovy „ochranným prvkem“.

        2.  V § 29 odstavec  11 zní:

        „(11)  Technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou a umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou jsou uvedeny v příloze č. 27 k této vyhlášce.“.

        3.  V příloze č. 26 v části 2. Fyzikální vlastnosti tabulek registračních značek bod 5 zní:

„5.   Umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou je patrné z přílohy č. 27 k této vyhlášce.“.

        4.  Příloha č. 27 včetně nadpisu zní:

Příloha č. 27 k vyhlášce č. 343/2014 Sb.

Technická specifikace ochranného prvku tabulky s registrační značkou a umístění ochranného prvku na tabulce s registrační značkou
Příloha PDF (7555 kB) “.Čl. II

Přechodná ustanovení

        1.  Do 31. března 2021 lze vyrábět tabulky s registrační značkou podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky.

        2.  Tabulky s registrační značkou podle vyhlášky č. 343/2014 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti této vyhlášky, lze vydávat do vyčerpání jejich zásob.


Čl. III

Účinnost

        Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. července 2020.


Ministr:
doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

MENU