33/2020 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony

Částka: 016 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 13. února 2020 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 21. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2021 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
33

ZÁKON
ze dne 21. ledna 2020,
kterým se mění zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech
(zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ


Změna zákona o obchodních korporacích

Čl. I

        Zákon č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), ve znění zákona č. 458/2016 Sb., se mění takto:

        1.  V § 8 odst. 1 se věta třetí zrušuje.

        2.  V § 14 se za slova „společenské smlouvy“ vkládají slova „nebo ustanovením tohoto zákona“.

        3.  V § 15 odst. 1 se slova „nebo účetní“ zrušují.

        4.  V § 23 se za odstavec  1 vkládá nový odstavec  2, který zní:

        „(2)  Peněžitý vklad do společnosti s ručením omezeným lze splatit i jiným způsobem, nepřesáhne-li výše všech peněžitých vkladů v souhrnu 20 000 Kč.“.

Dosavadní odstavec  2 se označuje jako odstavec  3.

        5.  V § 26 odstavec  2 zní:

        „(2)  Převede-li vkladatel podíl na jiného, ručí za splnění povinnosti podle odstavce  1 nabyvatel podílu, ledaže jde o nabytí podílu na evropském regulovaném trhu.“.

        6.  V § 28 se slova „emisního kurzu“ nahrazují slovem „ocenění“.

        7.  V § 28 se text „§ 26 odst. 1“ nahrazuje textem „§ 26 odst. 2“.

        8.  V § 32 se odstavec  3 zrušuje.

Dosavadní odstavce  4 a 5 se označují jako odstavce  3 a 4.

        9.  V § 32 se doplňuje odstavec  5, který zní:

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o obchodních korporacích
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o účetnictví
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna notářského řádu
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o evropské společnosti
Čl. VI  
Čl. VII - Přechodná ustanovení
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o přeměnách obchodních společností a družstev
Čl. VIII  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. IX  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o základních registrech
Čl. X  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna občanského zákoníku
Čl. XI  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o investičních společnostech a investičních fondech
Čl. XII  
Čl. XIII - Přechodné ustanovení
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob a o evidenci svěřenských fondů
Čl. XIV  
Čl. XV - Přechodné ustanovení
ČÁST DVANÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XVI  
Zavřít
MENU