16/2020 Sb.Nařízení vlády o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů

Částka: 007 Druh předpisu: Nařízení vlády
Rozeslána dne: 24. ledna 2020 Autor předpisu: Vláda
Přijato: 13. ledna 2020 Nabývá účinnosti: 1. února 2020
Platnost předpisu: Zrušen předpisem 126/2024 Sb. Pozbývá platnosti: 1. července 2024
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
16

NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 13. ledna 2020
o podmínkách použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů        Vláda nařizuje podle § 9 zákona č. 211/2000 Sb., o Státním fondu rozvoje bydlení a o změně zákona č. 171/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky ve věcech převodů majetku státu na jiné osoby a o Fondu národního majetku České republiky, ve znění pozdějších předpisů, ve znění zákona č. 61/2005 Sb.:


§ 1

Předmět úpravy

        Toto nařízení upravuje podmínky použití finančních prostředků Státního fondu rozvoje bydlení (dále jen „Fond“) formou úvěru poskytovaného na energetickou modernizaci bytových domů (dále jen „úvěr“).


§ 2

Vymezení pojmů

        Pro účely tohoto nařízení se rozumí

a)   bytovým domem stavba, ve které více než polovina podlahové plochy odpovídá požadavkům na trvalé bydlení a je k tomuto účelu určena; bytovým domem pro účely tohoto nařízení není rodinný dům podle § 2 písm. a) bodu 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území,

b)   energetickou modernizací provedení stavebních úprav bytového domu, udržovacích prací nebo jiných opatření uvedených v § 3, které vedou ke snížení energetické náročnosti bytového domu,

c)   povolením energetické modernizace souhlas stavebního úřadu s provedením ohlášeného stavebního záměru, stavební povolení, veřejnoprávní smlouva podle § 78a nebo § 116 stavebního zákona, oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora, společné povolení nebo opakované stavební povolení, územní rozhodnutí nebo územní souhlas.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
§ 3 - Účel úvěru
§ 4 - Žadatel o poskytnutí úvěru
§ 5 - Formy poskytnutí úvěru
§ 6 - Podmínky pro poskytnutí úvěru
§ 7 - Žádost o poskytnutí úvěru
§ 8  
§ 9 - Výše a další parametry úvěru
§ 10 - Čerpání úvěru
§ 11 - Doba splácení a splátky úvěru
§ 12 - Podmínky čerpání a použití úvěru
§ 13 - Odstoupení od smlouvy o poskytnutí úvěru
§ 14 - Účinnost
Zavřít
MENU