6/2020 Sb.Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

6

VYHLÁŠKA

ze dne 19. prosince 2019

o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen zákon):

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a

způsob označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů (dále jen dřevěný obalový materiál),

b

technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu a

c

způsob prokazování splnění podmínek a rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.

§ 2

Způsob označování dřevěného obalového materiálu

[K § 68 odst. 5 písm. b) a § 68 odst. 6 písm. a) zákona]

(1) Ošetřený dřevěný obalový materiál musí být označen značkou, jejíž provedení, obsah a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(2) Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraničeného prostoru žádné jiné informace, ani do ní nesmí zasahovat jiné značení nebo symbol.

(3) Značka dřevěného obalového materiálu musí být čitelná, trvalá, nepřenosná, musí být umístěna na viditelném místě, nejméně na dvou vnějších protilehlých stranách obalu a nesmí být napsána ručně. Značka může být provedena červenou nebo oranžovou barvou pouze u dřevěného obalového materiálu, který se používá k přepravě nebezpečných látek a rizikového zboží.

(4) Pravidla označování dřevěného obalového materiálu jsou uvedena v příloze č. 2 k této vyhlášce.

Technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu

[K § 68 odst. 5 písm. b) zákona]

§ 3

(1) K ošetření dřevěného obalového materiálu lze použít

a

tepelné ošetření používající konvenční parní nebo sušicí komory,

b

tepelné ošetření využívající mikrovlnný ohřev, nebo

c

ošetření sulfurylfluoridem.

(2) Pro výrobu ošetřeného dřevěného obalového materiálu, který bude označen značkou v souladu s § 2, je možné použít pouze dřevo, na kterém se nenachází žádná kůra, s výjimkou vizuálně oddělených, jasně zřetelných kousků kůry, pokud tyto jsou

a

užší než 3 cm bez ohledu na délku, nebo

b

širší než 3 cm s celkovou plochou samostatného kousku kůry menšího než 50 cm2.

(3) Při tepelném ošetření může být kůra odstraněna i po provedení tohoto ošetření. Pokud je při tepelném ošetření specifikováno omezení rozměru, musí být do měření rozměrů zahrnuta veškerá kůra.

§ 4

(1) Při tepelném ošetření používajícím konvenční parní nebo sušicí komory je základním požadavkem dosažení minimální teploty 56 °C nepřetržitě po dobu minimálně 30 minut v celém profilu ošetřovaného dřeva včetně středu jeho nejsilnější části.

(2) Teplota podle odstavce 1 musí být měřena vložením snímače do nejsilnější části ošetřovaného dřeva.

(3) Pokud je pro ošetření používána sušicí komora, nemusí být teplota měřena umístěním snímačů do dřeva, ale může být vypracován program ošetření na základě série zkušebních měření. Tato měření musí prokázat, že teplota v jádru dřeva měřená v různých místech komory ve vztahu k teplotě vzduchu v komoře dosáhne minimálně 56 °C nepřetržitě po dobu minimálně 30 minut v celém profilu dřeva.

(4) Technické a technologické požadavky na zařízení k tepelnému ošetření používajícím konvenční parní nebo sušicí komory a průběh ošetření jsou uvedeny v části A přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 5

(1) Při tepelném ošetření využívajícím mikrovlnný ohřev musí být dřevěný obalový materiál zahříván tak, aby bylo dosaženo minimální teploty 60 °C po dobu 1 minuty nepřetržitě v celém profilu dřeva včetně jeho povrchu. Předepsaná teplota musí být dosažena do 30 minut od začátku ošetření.

(2) Technické a technologické požadavky na zařízení k tepelnému ošetření využívajícím mikrovlnný ohřev a průběh ošetření jsou uvedeny v části B přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 6

(1) Ošetření dřevěného obalového materiálu sulfurylfluoridem musí být provedeno v souladu s technologickým postupem schváleným Ústavem, který zaručuje dosažení minimální koncentrace za jednotku času po dobu 24 nebo 48 hodin na cílovou teplotu a minimální konečnou koncentraci uvedenou v tabulce č. 1 části C přílohy č. 3 k této vyhlášce. Minimální koncentrace za jednotku času musí být dosaženo v celém profilu dřeva, včetně jeho nejsilnější části, ačkoli koncentrace se měří v okolní atmosféře.

(2) Minimální teplota pro ošetřování podle odstavce 1 nesmí být nižší než 20 °C a minimální doba expozice nesmí být menší než doba uvedená pro každou teplotu v tabulce č. 1 části C přílohy č. 3 k této vyhlášce.

(3) Pokud není minimální koncentrace za jednotku času podle odstavce 1 dosaženo po 24 nebo 48 hodinách, i když je dosaženo minimální konečné koncentrace, může být k jejímu dosažení povoleno zvýšení doby ošetření nejvýše o 2 hodiny, aniž by se zvýšila koncentrace sulfurylfluoridu, nebo se celý proces ošetření zopakuje.

(4) Dřevěný obalový materiál obsahující kusy dřeva přesahující 20 cm v příčném řezu ve svém nejmenším rozměru a dřevěný obalový materiál s obsahem vlhkosti vyšším než 75 % nesmí být podroben ošetření sulfurylfluoridem.

(5) Technické a technologické požadavky na zařízení k ošetření sulfurylfluoridem jsou uvedeny v části C přílohy č. 3 k této vyhlášce.

§ 7

Způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k ošetření dřevěného obalového materiálu registrovaného provozovatele

[K § 68 odst. 8 písm. c) zákona]

(1) Rozsah znalostí nezbytných k ošetření dřevěného obalového materiálu podle článku 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031 je uveden v příloze č. 4 k této vyhlášce.

(2) Registrovaný provozovatel prokazuje rozsah svých znalostí potřebných k provádění ošetření dřevěného obalového materiálu formou distančních testů zveřejněných na internetových stránkách Ústavu.

(3) Distanční test uvedený v odstavci 2 obsahuje 30 otázek a je složen úspěšně v případě nejméně 25 správných odpovědí. Čas pro zpracování testu je 60 minut a test je třeba složit nejpozději do 30 dnů ode dne získání přístupu registrovaného provozovatele k distančnímu testu. Přihlašovací údaje k distančnímu testu obdrží registrovaný provozovatel po podání žádosti o oprávnění k provádění označování uvedeného v čl. 96 nařízení (EU) 2016/2031 a oprav dřevěného obalového materiálu podle čl. 97 nařízení (EU) 2016/2031, pokud se jedná o registrovaného provozovatele, který hodlá provozovat zařízení k ošetřování.

§ 8

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 384/2011 Sb., o technických zařízeních a o označování dřevěného obalového materiálu a o změně vyhlášky č. 334/2004 Sb., o mechanizačních prostředcích na ochranu rostlin, se zrušuje.

§ 9

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým dnem po jejím vyhlášení.

Ministr:

Ing. Toman, CSc., v. r.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Provedení, obsah a vzor značky k označování dřevěného obalového materiálu

Příloha PDF (1133 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Pravidla označování dřevěného obalového materiálu

Příloha PDF (100 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu

Příloha PDF (267 kB)

Příloha č. 4 k vyhlášce č. 6/2020 Sb.

Rozsah znalostí nezbytných k získání oprávnění k ošetřování dřevěného obalového materiálu

Příloha PDF (64 kB)
MENU