6/2020 Sb.Vyhláška o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
6

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2019
o ošetřování nebo označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. b) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie1)

a)   způsob označování dřevěného obalového materiálu, dřeva nebo jiných předmětů (dále jen „dřevěný obalový materiál“),

b)   technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu a

c)   způsob prokazování splnění podmínek a rozsah znalostí uvedených v čl. 98 odst. 1 písm. a) nařízení (EU) 2016/2031.


§ 2

Způsob označování dřevěného
obalového materiálu

[K § 68 odst. 5 písm. b) a § 68 odst. 6 písm. a) zákona]

        (1)  Ošetřený dřevěný obalový materiál musí být označen značkou, jejíž provedení, obsah a vzor jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

        (2)  Značka nesmí obsahovat uvnitř ohraničeného prostoru žádné jiné informace, ani do ní nesmí zasahovat jiné značení nebo symbol.

        (3)  Značka dřevěného obalového materiálu musí být čitelná, trvalá, nepřenosná, musí být umístěna na viditelném místě, nejméně na dvou vnějších protilehlých stranách obalu a nesmí být napsána ručně. Značka může být provedena červenou nebo oranžovou barvou pouze u dřevěného obalového materiálu, který se používá k přepravě nebezpečných látek a rizikového zboží.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Způsob označování dřevěného obalového materiálu [K § 68 odst. 5 písm. b) a § 68 odst. 6 písm. a) zákona]
§ 3 - Technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu [K § 68 odst. 5 písm. b) zákona]
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7 - Způsob prokázání splnění podmínek a rozsah znalostí nezbytných k ošetření dřevěného obalového materiálu registrovaného provozovatele [K § 68 odst. 8 písm. c) zákona]
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Provedení, obsah a vzor značky k označování dřevěného obalového materiálu
Příloha č. 2 - Pravidla označování dřevěného obalového materiálu
Příloha č. 3 - Technické a technologické požadavky vhodné k provedení ošetření dřevěného obalového materiálu
Příloha č. 4 - Rozsah znalostí nezbytných k získání oprávnění k ošetřování dřevěného obalového materiálu
Zavřít
MENU