5/2020 Sb.Vyhláška o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin

Částka: 003 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo zemědělství
Přijato: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
5

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2019
o ochranných opatřeních proti škodlivým organismům rostlin


        Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 299/2017 Sb. a zákona č. 369/2019 Sb., (dále jen „zákon“):


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie1) a provádí ustanovení zákona vztahující se k ochraně rostlin proti škodlivým organismům.


§ 2

Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu
(K § 6 zákona)

        Průzkum podle § 6 zákona ke zjištění výskytu škodlivých organismů, jejichž přítomnost je překážkou uznání rozmnožovacího materiálu podle jiných právních předpisů2) se provádí u

a)   porostu rozmnožovacího materiálu ovocných druhů, chmele a révy vinné před založením porostu rostlin rodů Castanea Mill., Citrus L., Cydonia Mill., Fragaria L., Humulus L., Malus Mill., Poncirus Raf., Prunus L., Pyrus L., Ribes L., Rubus L., Vaccinium L., Vitis L. a druhů Corylus avellana L. a Juglans regia L., určeného k produkci šlechtitelského rozmnožovacího materiálu, rozmnožovacího materiálu předstupňů a základního rozmnožovacího materiálu, nebo

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Průzkum před založením porostu šlechtitelského, rozmnožovacího nebo reprodukčního materiálu (K § 6 zákona)
§ 3 - Oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů (K § 13 odst. 3 zákona)
§ 4 - Rostlinolékařský doklad o přesunu (K § 25b zákona)
§ 5 - Požadavky na dopravu zásilky nebo partie (K § 25b odst. 3 zákona)
§ 6 - Vývoz rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů (K § 28 odst. 2 a 4 zákona)
§ 7 - Předvývozní osvědčení (K § 29 odst. 3 zákona)
§ 8 - Zrušovací ustanovení
§ 9 - Účinnost
Příloha č. 1 - Rozsah znalostí nezbytný k získání oprávnění k vydávání rostlinolékařských pasů
Příloha č. 2 - Vzor rostlinolékařského dokladu o přesunu
Příloha č. 3 - Minimální požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření a zvláštní požadavky na technické vybavení místa pro provádění vývozního šetření rostlin, rostlinných produktů a jiných předmětů, které představují vysokou míru rizika zavlékání a šíření škodlivých organismů
Příloha č. 4 - Rostliny, rostlinné produkty, jiné předměty a škodlivé organismy, které na nich nevyvolávají viditelné příznaky napadení
Příloha č. 5 - Vzory rostlinolékařských osvědčení
Příloha č. 6 - Vzor předvývozního osvědčení
Zavřít
MENU