4/2020 Sb.Vyhláška o energetických specialistech

Částka: 002 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 10. ledna 2020 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 20. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 25. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
4

VYHLÁŠKA
ze dne 20. prosince 2019
o energetických specialistech


        Ministerstvo průmyslu a obchodu (dále jen „ministerstvo“) stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., zákona č. 165/2012 Sb., zákona č. 318/2012 Sb., zákona č. 310/2013 Sb., zákona č. 103/2015 Sb., zákona č. 131/2015 Sb. a zákona č. 3/2020 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 10 odst. 6, odst. 7 písm. d), odst. 8 a 10 a § 10a odst. 3 a 5 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tato vyhláška stanoví obsah a rozsah odborné zkoušky pro udělení oprávnění energetického specialisty, obsah a rozsah průběžného vzdělávání energetických specialistů, pravidla pro jmenování a jednání zkušební komise a odborné komise pro výběr vzdělávacích akcí zařazených do průběžné-ho vzdělávání, pravidla pro výběr vzdělávacích akcí a počet kreditů potřebných k úspěšnému absolvování průběžného vzdělávání. Současně se stanoví formulář žádosti o udělení oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty, který je pro fyzickou osobu uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce a pro právnickou osobu v příloze č. 2 k této vyhlášce.

        (2)  Vyhláška stanoví rozsah údajů předávaných energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech energetických specialistů.


§ 2

Odborná zkouška
(K § 10a odst. 3 zákona)

        (1)  Odborná zkouška se vykonává v českém jazyce.

        (2)  Státní energetická inspekce písemně vyrozumí žadatele o datu, místu a čase konání odborné zkoušky, a to nejméně 30 dnů před jejím konáním.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Odborná zkouška (K § 10a odst. 3 zákona)
§ 3  
§ 4 - Zkušební komise (K § 10a odst. 3 zákona)
§ 5 - Průběžné vzdělávání (K § 10 odst. 8 a § 10a odst. 3 zákona)
§ 6 - Pravidla pro výběr vzdělávacích akcí (K § 10a odst. 5 zákona)
§ 7 - Odborná komise (K § 10a odst. 3 a 5 zákona)
§ 8 - Rozsah údajů předávaných do evidence ministerstva o provedených činnostech energetického specialisty [K § 10 odst. 7 písm. e) a odst. 10 zákona]
§ 9 - Zrušovací ustanovení
§ 10 - Účinnost
Příloha č. 1 - Formulář žádosti o udělení oprávnění fyzické osoby
Příloha č. 2 - Formulář žádosti o udělení oprávnění právnické osoby
Příloha č. 3 - Tematické zkušební okruhy pro ústní část odborné zkoušky pro jednotlivé typy oprávnění a pro průběžné vzdělávání
Příloha č. 4 - Vzor protokolu o výsledku odborné zkoušky
Příloha č. 5 - Vzor zápisu z jednání zkušební komise
Příloha č. 6 - Vzor žádosti o zařazení vzdělávací akce do průběžného vzdělávání
Příloha č. 7 - Hranice bodů pro přidělení kreditů za vzdělávací akci
Příloha č. 8 - Vzor zápisu z jednání odborné komise
Příloha č. 9 - Údaje předávané energetickým specialistou do evidence ministerstva o provedených činnostech
Zavřít
MENU