369/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
369

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony


        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o rostlinolékařské péči


Čl. I

        Zákon č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění zákona č. 626/2004 Sb., zákona č. 444/2005 Sb., zákona č. 131/2006 Sb., zákona č. 189/2008 Sb., zákona č. 249/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 291/2009 Sb., zákona č. 490/2009 Sb., zákona č. 102/2010 Sb., zákona č. 245/2011 Sb., zákona č. 18/2012 Sb., zákona č. 199/2012 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákona č. 279/2013 Sb., zákona č. 243/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb. a zákona č. 299/2017 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „příslušné předpisy Evropské unie1)“ nahrazují slovy „příslušný předpis Evropské unie1)“.

Poznámka pod čarou č. 1 zní:

_______________________________
1)
Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/128/ES ze dne 21. října 2009, kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství za účelem dosažení udržitelného používání pesticidů, ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 652/2014.“.

        2.  V § 1 odst. 1 úvodní části ustanovení se slova „přímo použitelný předpis Evropské unie67)“ nahrazují slovy „přímo použitelné předpisy Evropské unie67), 103)“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o rostlinolékařské péči
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o Ústředním kontrolním a zkušebním ústavu zemědělském
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - ZRUŠOVACÍ USTANOVENÍ
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - ÚČINNOST
Čl. VI  
Zavřít
MENU