367/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony

Částka: 153 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 15. ledna 2020 s výjimkou
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
367

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2019,
kterým se mění zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,
a další související zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dráhách


Čl. I

        Zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění zákona č. 189/1999 Sb., zákona č. 23/2000 Sb., zákona č. 71/2000 Sb., zákona č. 132/2000 Sb., zákona č. 77/2002 Sb., nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 144/2002 Sb., zákona č. 175/2002 Sb., zákona č. 320/2002 Sb., zákona č. 103/2004 Sb., zákona č. 1/2005 Sb., zákona č. 181/2006 Sb., zákona č. 186/2006 Sb., zákona č. 191/2006 Sb., zákona č. 296/2007 Sb., zákona č. 124/2008 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 377/2009 Sb., zákona č. 194/2010 Sb., zákona č. 134/2011 Sb., zákona č. 102/2013 Sb., zákona č. 64/2014 Sb., zákona č. 180/2014 Sb., zákona č. 250/2014 Sb., zákona č. 319/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb., zákona č. 304/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V poznámce pod čarou č. 1 se věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/9/ES ze dne 20. března 2000 o lanových dráhách pro dopravu osob.“ zrušuje.

        2.  Na konci poznámky pod čarou č. 1 se na samostatný řádek doplňuje věta „Směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/2370 ze dne 14. prosince 2016, kterou se mění směrnice 2012/34/EU, pokud jde o otevření trhu vnitrostátních služeb v přepravě cestujících po železnici a správu a řízení železniční infrastruktury.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dráhách
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen
Čl. III  
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rozpočtových pravidlech
Čl. IV  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o akciové společnosti České dráhy, státní organizaci Správa železniční dopravní cesty a o změně dalších zákonů
Čl. V  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o auditorech
Čl. VI  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o veřejných službách v přepravě cestujících
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST SEDMÁ - ÚČINNOST
Čl. IX  
Zavřít
MENU