364/2019 Sb.Zákon, kterým se mění některé zákony v oblasti daní v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů

Částka: 152 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 17. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
364

ZÁKON
ze dne 17. prosince 2019,
kterým se mění některé zákony v oblasti daní
v souvislosti se zvyšováním příjmů veřejných rozpočtů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o dani z nemovitých věcí


Čl. I

        V § 4 odst. 1 zákona č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitých věcí, ve znění zákona č. 315/1993 Sb., zákona č. 242/1994 Sb., zákona č. 248/1995 Sb., zákona č. 65/2000 Sb., zákona č. 239/2001 Sb., zákona č. 483/2001 Sb., zákona č. 179/2005 Sb., zákona č. 342/2005 Sb., zákona č. 261/2007 Sb., zákona č. 375/2011 Sb., zákona č. 503/2012 Sb., zákonného opatření Senátu č. 344/2013 Sb., zákona č. 23/2015 Sb., zákona č. 84/2015 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb., písmeno k) zní:

„k)   pozemky v rozsahu, v jakém se na nich nachází

1.   ochranné pásmo vodního zdroje I. stupně,

2.   krajinný prvek skupina dřevin, stromořadí, travnatá údolnice, mez, příkop nebo mokřad, pokud je tento prvek evidován v evidenci ekologicky významných prvků podle zákona upravujícího zemědělství, nebo

3.   příkop, mokřad, močál, bažina, skalní útvar, rokle nebo strž, pokud jde o pozemky ostatních ploch mimo zastavěné území obce, které nejsou užívány k podnikání,“.


Čl. II

Přechodná ustanovení

        1.  Pro daňové povinnosti u daně z nemovitých věcí na zdaňovací období započatá přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, jakož i pro práva a povinnosti s nimi související se použije zákon č. 338/1992 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o dani z nemovitých věcí
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna zákona o daních z příjmů
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - Změna zákona o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů
Čl. V  
Čl. VI - Přechodné ustanovení
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o spotřebních daních
Čl. VII  
Čl. VIII - Přechodná ustanovení
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o správních poplatcích
Čl. IX  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o hazardních hrách
Čl. X  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o dani z hazardních her
Čl. XI  
Čl. XII - Přechodné ustanovení
ČÁST OSMÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU