357/2019 Sb.Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů

Částka: 150 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 31. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo financí
Přijato: 19. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
357

VYHLÁŠKA
ze dne 19. prosince 2019,
kterou se mění vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb,
ve znění pozdějších předpisů        Ministerstvo financí stanoví podle § 48 odst. 8 a § 60 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb., podle § 33 odst. 4 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku:


Čl. I

        Vyhláška č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění vyhlášky č. 510/2002 Sb., vyhlášky č. 100/2006 Sb., vyhlášky č. 355/2007 Sb., vyhlášky č. 365/2010 Sb., vyhlášky č. 434/2013 Sb. a vyhlášky č. 353/2015 Sb., se mění takto:

        1.  V úvodní větě se číslo „6“ nahrazuje číslem „8“, slovo „a“ za slovy „(rozpočtová pravidla),“ se nahrazuje slovy „ve znění zákona č. 174/2007 Sb., zákona č. 306/2008 Sb. a zákona č. 250/2014 Sb.,“ a na konci textu se doplňují slova „ , a podle § 23 zákona č. 77/1997 Sb., o státním podniku“.

        2.  V § 1 se za slova „hospodaření s fondem“ vkládají slova „ve státním podniku,“.

        3.  V § 2 odst. 1 se za slovo „činí“ vkládají slova „v organizačních složkách státu a v příspěvkových organizacích“ a slova „a dále na odměny a ostatní plnění za práci vykonávanou v rámci odborného výcviku na produktivních činnostech žákům učilišť“ se zrušují.

. . .

Obsah předpisu:
Čl. I  
Čl. II - Přechodné ustanovení
Zavřít
MENU