353/2019 Sb.Zákon o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (nominační zákon)

Částka: 148 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 20. prosince 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 3. prosince 2019 Nabývá účinnosti: 4. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
353

ZÁKON
ze dne 3. prosince 2019
o výběru osob do řídících a dozorčích orgánů právnických osob
s majetkovou účastí státu (nominační zákon)        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ


§ 1

Předmět úpravy

        (1)  Tento zákon upravuje

a)   způsob zřízení, působnost, pravomoc a některé další otázky související s Výborem pro personální nominace (dále jen „Výbor“),

b)   postup při výběru osob, které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účastí státu (dále jen „nominační postup“).

        (2)  Tento zákon se nepoužije na nominační postup v případech, kdy dojde k zavedení režimu překlenovací instituce nebo osoby pro správu aktiv vůči obchodní korporaci s majetkovou účastí státu podle zákona upravujícího ozdravné postupy a řešení krize na finančním trhu.


§ 2

Vymezení pojmů

        Za právnickou osobu s majetkovou účastí státu se pro účely tohoto zákona považuje

a)   obchodní společnost, v níž má stát majetkovou účast,

b)   státní podnik, nejde-li o státní podnik, jehož právní poměry se dosud řídí zákonem č. 111/1990 Sb., o státním podniku, ve znění pozdějších předpisů,

c)   národní podnik a

d)   státní organizace Správa železniční dopravní cesty.


ČÁST DRUHÁ

VÝBOR


§ 3

        (1)  Vláda zřizuje usnesením Výbor, který je poradním orgánem vlády.

        (2)  Výbor posuzuje nominace osob, které mají být ze strany státu navrženy nebo jmenovány do řídících a dozorčích orgánů právnických osob s majetkovou účasti státu (dále jen „návrh nominace“), předložené ministerstvem, do jehož působnosti právnická osoba s majetkovou účastí státu spadá (dále jen „ministerstvo“).

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Vymezení pojmů
ČÁST DRUHÁ - VÝBOR
§ 3  
§ 4  
§ 5  
§ 6  
§ 7  
§ 8  
§ 9  
ČÁST TŘETÍ - NOMINAČNÍ POSTUP
§ 10 - Výběrové řízení
§ 11  
§ 12  
§ 13 - Nominace
§ 14  
§ 15 - Projednání nominace
§ 16  
ČÁST ČTVRTÁ - SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
§ 17  
§ 18  
§ 19  
§ 20  
§ 21  
§ 22 - Přechodné ustanovení
§ 23 - Účinnost
Zavřít
MENU