319/2019 Sb.Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Částka: 135 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 28. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
319

VYHLÁŠKA
ze dne 28. listopadu 2019
o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie


        Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen „zákon“) k provedení § 8 odst. 1, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. b), d) a e), § 8a odst. 5 a § 8a odst. 6 zákona:


§ 1

Předmět úpravy

        Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a)   náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti,

b)   požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání.

§ 2

Energetický štítek a jeho umisťování,
informační list a technická dokumentace

        Provedení energetického štítku a jeho obsah a umísťování, obsah technické dokumentace a informačního listu, určení třídy energetické účinnosti, metody a postupy měření a zpřístupňování informací konečnému uživateli pro kombinované pračky se sušičkou jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

. . .

Obsah předpisu:
§ 1 - Předmět úpravy
§ 2 - Energetický štítek a jeho umisťování, informační list a technická dokumentace
§ 3 - Požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě
§ 4 - Posuzování shody a předpoklad shody
§ 5 - Postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací
§ 6 - Zrušovací ustanovení
§ 7 - Účinnost
Příloha č. 1 - Kombinované pračky se sušičkou
Příloha č. 2 - Označení CE
Příloha č. 3 - Postup posuzování shody
Zavřít
MENU