319/2019 Sb.Vyhláška o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Částka: 135 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 4. prosince 2019 Autor předpisu: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Přijato: 28. listopadu 2019 Nabývá účinnosti: 1. ledna 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

319

VYHLÁŠKA

ze dne 28. listopadu 2019

o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie

Ministerstvo průmyslu a obchodu stanoví podle § 14 odst. 4 zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, ve znění zákona č. 177/2006 Sb., (dále jen zákon) k provedení § 8 odst. 1, § 8a odst. 1, § 8a odst. 2 písm. a), § 8a odst. 3 písm. b), d) a e), § 8a odst. 5 a § 8a odst. 6 zákona:

§ 1

Předmět úpravy

Tato vyhláška zapracovává příslušné předpisy Evropské unie1), zároveň navazuje na přímo použitelný předpis Evropské unie2) a upravuje

a

náležitosti označování kombinovaných praček se sušičkou energetickými štítky a jejich umísťování, provedení a obsah energetických štítků, informačních listů a technické dokumentace, metody a postupy měření, údaje požadované při prodeji na dálku a určení třídy energetické účinnosti,

b

požadavky na ekodesign, náležitosti označování CE, obsah ES prohlášení o shodě, postupy posuzování shody a předpoklad shody výrobků spojených se spotřebou energie, postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání.

§ 2

Energetický štítek a jeho umisťování, informační list a technická dokumentace

Provedení energetického štítku a jeho obsah a umísťování, obsah technické dokumentace a informačního listu, určení třídy energetické účinnosti, metody a postupy měření a zpřístupňování informací konečnému uživateli pro kombinované pračky se sušičkou jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

§ 3

Požadavky na ekodesign, označování CE a ES prohlášení o shodě

(1) Požadavky na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie, včetně harmonogramu jejich uplatňování, stanoví přímo použitelné předpisy Evropské unie upravující požadavky na ekodesign3).

(2) Pokud je k výrobku spojenému se spotřebou energie připojeno označení CE a vydáno k tomuto výrobku ES prohlášení o shodě, pak tento výrobek spojený se spotřebou energie splňuje všechny požadavky na ekodesign uvedené pro daný výrobek spojený se spotřebou energie v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3).

(3) Označení CE je označení shody výrobků spojených se spotřebou energie s požadavky na ekodesign a skládá se z písmen CE podle vzoru uvedeného v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(4) ES prohlášení o shodě musí obsahovat tyto prvky:

a

identifikační údaje o výrobci, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu výrobce,

b

identifikační údaje o zplnomocněném zástupci, pokud byl stanoven, které zahrnují alespoň jméno nebo název a adresu zplnomocněného zástupce,

c

identifikační údaje o osobě oprávněné jednat jménem výrobce nebo jeho zplnomocněného zástupce a její podpis,

d

podrobný popis typu výrobku umožňující jeho jednoznačné určení,

e

odkazy na použité harmonizované normy, jiné použité normy nebo technické specifikace4),

f

odkaz na jiné použité předpisy Evropské unie, které stanoví připojování označení CE.

§ 4

Posuzování shody a předpoklad shody

(1) Posuzování shody výrobku spojeného se spotřebou energie s požadavky na ekodesign stanovenými v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3) se provádí interní kontrolou návrhu nebo systémem řízení pro posuzování shody uvedenými v příloze č. 3 k této vyhlášce.

(2) Výrobek spojený se spotřebou energie, který byl vyroben podle harmonizovaných norem, je ve shodě s požadavky přímo použitelného předpisu Evropské unie upravujícího požadavky na ekodesign3), k nimž se tyto normy vztahují.

§ 5

Postupy ověřování požadavků na ekodesign a poskytování informací

(1) Postupy ověřování požadavků na ekodesign výrobku spojeného se spotřebou energie pro účely dozoru nad trhem jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3).

(2) Postupy poskytování informací o výrobku spojeném se spotřebou energie a jeho užívání jsou uvedeny v přímo použitelném předpisu Evropské unie upravujícím požadavky na ekodesign3).

§ 6

Zrušovací ustanovení

Vyhláška č. 337/2011 Sb., o energetickém štítkování a ekodesignu výrobků spojených se spotřebou energie, se zrušuje.

§ 7

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. ledna 2020.

Ministr průmyslu a obchodu:

doc. Ing. Havlíček, Ph.D., MBA, v. r.

1

Směrnice Komise 96/60/ES ze dne 19. září 1996, kterou se provádí směrnice Rady 92/75/EHS, pokud jde o uvádění spotřeby energie na energetických štítcích kombinovaných praček se sušičkou pro domácnost.

Směrnice Komise 2006/80/ES ze dne 23. října 2006, kterou se v důsledku přistoupení Bulharska a Rumunska upravují některé směrnice v oblasti energetiky.

Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2009/125/ES ze dne 21. října 2009 o stanovení rámce pro určení požadavků na ekodesign výrobků spojených se spotřebou energie.

Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2012/27/EU ze dne 25. října 2012 o energetické účinnosti, o změně směrnic 2009/125/ES a 2010/30/EU a o zrušení směrnic 2004/8/ES a 2006/32/ES.

2

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/1369 ze dne 4. července 2017, kterým se stanoví rámec pro označování energetickými štítky a zrušuje směrnice 2010/30/EU.

3

Například nařízení Komise (ES) č. 1275/2008 ze dne 17. prosince 2008, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign z hlediska spotřeby elektrické energie elektrických a elektronických zařízení určených pro domácnosti a kanceláře v pohotovostním režimu a ve vypnutém stavu, nařízení Komise (ES) č. 107/2009 ze dne 4. února 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign jednoduchých set‑top‑boxů, nařízení Komise (ES) č. 244/2009 ze dne 18. března 2009, kterým se provádí směrnice Evropského parlamentu a Rady 2005/32/ES, pokud jde o požadavky na ekodesign nesměrových světelných zdrojů pro domácnost.

4

Zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 319/2019 Sb.

Kombinované pračky se sušičkou

Příloha PDF (1538 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 319/2019 Sb.

Označení CE

Příloha PDF (530 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 319/2019 Sb.

Postup posuzování shody

Příloha PDF (235 kB)
MENU