315/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 30. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
315

ZÁKON
ze dne 30. října 2019,
kterým se mění zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů,
zákon č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna zákona o státním zastupitelství


Čl. I

        Zákon č. 283/1993 Sb., o státním zastupitelství, ve znění zákona č. 261/1994 Sb., zákona č. 201/1997 Sb., zákona č. 169/1999 Sb., zákona č. 11/2001 Sb., zákona č. 14/2002 Sb., zákona č. 151/2002 Sb., zákona č. 310/2002 Sb., zákona č. 192/2003 Sb., zákona č. 630/2004 Sb., zákona č. 381/2005 Sb., zákona č. 413/2005 Sb., zákona č. 79/2006 Sb., zákona č. 342/2006 Sb., zákona č. 121/2008 Sb., zákona č. 129/2008 Sb., zákona č. 314/2008 Sb., zákona č. 7/2009 Sb., zákona č. 218/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 286/2009 Sb., zákona č. 303/2011 Sb., zákona č. 459/2011 Sb., zákona č. 105/2013 Sb., zákona č. 293/2013 Sb., zákona č. 64/2017 Sb., zákona č. 222/2017 Sb., zákona č. 325/2017 Sb. a zákona č. 111/2019 Sb., se mění takto:

        1.  V § 1 se na konci odstavce  2 doplňuje věta „Tento zákon dále upravuje v návaznosti na přímo použitelný předpis Evropské unie upravující zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce11) (dále jen „nařízení o zřízení Úřadu evropského veřejného žalobce“) postavení státních zástupců působících u Úřadu evropského veřejného žalobce a poskytování informací a součinnosti mezi státním zastupitelstvím a Úřadem evropského veřejného žalobce.“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna zákona o státním zastupitelství
Čl. I  
ČÁST DRUHÁ - Změna trestního řádu
Čl. II  
ČÁST TŘETÍ - Změna trestního zákoníku
Čl. III  
ČÁST ČTVRTÁ - Změna zákona o organizaci a provádění sociálního zabezpečení
Čl. IV  
ČÁST PÁTÁ - Změna zákona o pojistném na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti
Čl. V  
ČÁST ŠESTÁ - Změna zákona o Rejstříku trestů
Čl. VI  
ČÁST SEDMÁ - Změna zákona o důchodovém pojištění
Čl. VII  
ČÁST OSMÁ - Změna zákona o platu a některých dalších náležitostech státních zástupců
Čl. VIII  
ČÁST DEVÁTÁ - Změna zákona o soudech a soudcích
Čl. IX  
ČÁST DESÁTÁ - Změna zákona o řízení ve věcech soudců, státních zástupců a soudních exekutorů
Čl. X  
ČÁST JEDENÁCTÁ - Změna zákona o nemocenském pojištění
Čl. XI  
ČÁST DVANÁCTÁ - Změna zákona o mezinárodní justiční spolupráci ve věcech trestních
Čl. XII  
ČÁST TŘINÁCTÁ - ÚČINNOST
Čl. XIII  
Zavřít
MENU