312/2019 Sb.Zákon, kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů

Částka: 133 Druh předpisu: Zákon
Rozeslána dne: 28. listopadu 2019 Autor předpisu: Parlament
Přijato: 31. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. února 2020
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Text předpisu s celou hlavičkou je dostupný pouze pro registrované uživatele.


Ukázka textu předpisu:
312

ZÁKON
ze dne 31. října 2019,
kterým se mění zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon),
ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů
(vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů        Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:


ČÁST PRVNÍ

Změna stavebního zákona


Čl. I

        Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákona č. 68/2007 Sb., zákona č. 191/2008 Sb., zákona č. 223/2009 Sb., zákona č. 227/2009 Sb., zákona č. 281/2009 Sb., zákona č. 345/2009 Sb., zákona č. 379/2009 Sb., zákona č. 424/2010 Sb., zákona č. 420/2011 Sb., zákona č. 142/2012 Sb., zákona č. 167/2012 Sb., zákona č. 350/2012 Sb., zákona č. 257/2013 Sb., zákona č. 39/2015 Sb., zákona č. 91/2016 Sb., zákona č. 264/2016 Sb., zákona č. 298/2016 Sb., zákona č. 183/2017 Sb., zákona č. 193/2017 Sb., zákona č. 194/2017 Sb., zákona č. 205/2017 Sb., zákona č. 225/2017 Sb. a zákona č. 169/2018 Sb., se mění takto:

        1.  V § 119 odst. 1 se doplňuje písmeno e), které zní:

„e)   vodní dílo podle § 15a odst. 3 vodního zákona,“.

        2.  V § 158 odst. 2 písm. j) se za slova „podle § 15a odst. 1“ vkládají slova „nebo 3“.

        3.  V § 159 odst. 3 se za slova „písm. f) až i) a k)“ vkládají slova „a terénních úprav podle § 15b odst. 1 vodního zákona“.

. . .

Obsah předpisu:
ČÁST PRVNÍ - Změna stavebního zákona
Čl. I  
Čl. II - Přechodná ustanovení
ČÁST DRUHÁ - Změna vodního zákona
Čl. III  
Čl. IV - Přechodná ustanovení
ČÁST TŘETÍ - ÚČINNOST
Čl. V  
Zavřít
MENU