287/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

287

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2019

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Chejlava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Chejlava (dále jen národní přírodní rezervace).

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně přirozených lesních ekosystémů bučin, suťových lesů a olšin.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Plzeňského kraje, v katastrálním území Měcholupy u Blovic. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 2 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2), nebo

b

zřizovat skládky jakýchkoli materiálů, včetně uložení dřevní hmoty, a to i přechodné.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 287/2019 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Chejlava

Příloha PDF (105 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 287/2019 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Chejlava a jejího ochranného pásma

Příloha PDF (3369 kB)
MENU