286/2019 Sb.Vyhláška o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Částka: 122 Druh předpisu: Vyhláška
Rozeslána dne: 8. listopadu 2019 Autor předpisu: Ministerstvo životního prostředí
Přijato: 29. října 2019 Nabývá účinnosti: 1. prosince 2019
Platnost předpisu: Ano Pozbývá platnosti:
Původní znění předpisu

Celá hlavička předpisu je dostupná pouze pro registrované uživatele.


Zavřít

286

VYHLÁŠKA

ze dne 29. října 2019

o vyhlášení Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a stanovení jejích bližších ochranných podmínek

Ministerstvo životního prostředí stanoví podle § 79 odst. 5 písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 349/2009 Sb., zákona č. 123/2017 Sb. a zákona č. 225/2017 Sb.:

§ 1

Vyhlášení národní přírodní rezervace

(1) Vyhlašuje se Národní přírodní rezervace Divoká Oslava (dále jen národní přírodní rezervace).

(2) Za národní přírodní rezervaci se vyhlašuje území, vymezené v odstavci 3, určené k ochraně

a

přirozených lesních ekosystémů lužních lesů, dubohabřin, suťových lesů, bučin, teplomilných doubrav, acidofilních doubrav a suchých borů,

b

vodních ekosystémů makrofytní vegetace vodních toků,

c

skalních ekosystémů skal a drolin, pohyblivých sutí a suchých trávníků,

d

biotopů vzácných a ohrožených druhů rostlin řeřišničníku skalního (Cardamine petraea) a dvouhrotce zeleného (Dicranum viride), včetně jejich populací,

e

biotopů vzácných a ohrožených druhů živočichů krasce dubového (Eurythyrea quercus), páchníka hnědého (Osmoderma barnabita), tesaříka obrovského (Cerambix cerdo), přástevníka kostivalového (Callimorpha quadripunctaria) a vranky obecné (Cottus gobio), včetně jejich populací.

(3) Národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálních územích Březník, Kladeruby nad Oslavou, Kralice nad Oslavou, Sedlec u Náměště nad Oslavou a Zňátky. Hranice národní přírodní rezervace se stanoví uzavřenými geometrickými obrazci s přímými stranami, jejichž vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznamy souřadnic vrcholů geometrických obrazců tak, jak jdou v obrazcích za sebou, jsou uvedeny v příloze č. 1 k této vyhlášce.

(4) Ochranné pásmo národní přírodní rezervace se rozkládá na území Kraje Vysočina, v katastrálním území Březník. Hranice ochranného pásma národní přírodní rezervace se stanoví uzavřeným geometrickým obrazcem s přímými stranami, jehož vrcholy jsou určeny souřadnicemi jednotné trigonometrické sítě katastrální1). Seznam souřadnic vrcholů geometrického obrazce tak, jak jdou v obrazci za sebou, je uveden v příloze č. 2 k této vyhlášce.

(5) Orientační grafické znázornění území národní přírodní rezervace a jejího ochranného pásma je uvedeno v příloze č. 3 k této vyhlášce.

§ 2

Bližší ochranné podmínky

Na celém území národní přírodní rezervace lze jen se souhlasem orgánu ochrany přírody

a

povolovat nebo provádět změny druhů pozemků nebo způsobů jejich využití2),

b

upravovat povrch pozemních komunikací s použitím jiného než místního přírodního materiálu stejného či obdobného geologického původu,

c

povolovat nebo provádět zásahy do koryta vodního toku, nebo

d

povolovat nebo provádět geologické práce spojené se zásahem do zemského povrchu.

§ 3

Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dnem 1. prosince 2019.

Ministr:

Mgr. Brabec v. r.

1

Nařízení vlády č. 430/2006 Sb., o stanovení geodetických referenčních systémů a státních mapových děl závazných na území státu a zásadách jejich používání, ve znění nařízení vlády č. 81/2011 Sb.

2

Například § 80 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 3 odst. 2 a § 31 zákona č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (katastrální zákon).

Příloha č. 1 k vyhlášce č. 286/2019 Sb.

Seznamy souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK) jednotlivých vrcholů geometrických obrazců, kterými jsou stanoveny hranice Národní přírodní rezervace Divoká Oslava

Příloha PDF (856 kB)

Příloha č. 2 k vyhlášce č. 286/2019 Sb.

Seznam souřadnic jednotné trigonometrické sítě katastrální (S‑JTSK) jednotlivých vrcholů geometrického obrazce, kterým jsou stanoveny hranice ochranného pásma Národní přírodní rezervace Divoká Oslava

Příloha PDF (60 kB)

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 286/2019 Sb.

Orientační grafické znázornění území Národní přírodní rezervace Divoká Oslava a jejího ochranného pásma

Příloha PDF (4923 kB)
MENU